Issuu on Google+

Sao Cha Ñaønh Im Laëng? Pm. Cao Huy Hoaøng

Tv. 21 Am

C

   ÑK: Laïy

  

Chuùa!

  

OÂi laïy

 

Chuùa!

Laõng

queân im laëng thôø

cöù ñeå con

     ôi! Xin ñöøng laøm

 

  raèng: hoaøng naøo Ngaøi

 

Chuùa thoån boïn troïn

giöõa

ngô

xoùt

thöông thaân con



E7

 

Em

cheát

 

Bao nhieâu ngöôøi nhìn röøng gaàm Nhö thuù Ñau thöông naèm giöõa Xin thöông tình ñöøng G

      

 Dm

 

sao cöù höõng

   

   

hôø

1. 2. 3. 4.



G



khung

 

 

thaáy con ñeàu mæa xeù thaây xöông coát nuùi cao ñeå taám laùnh xa laïy Chuùa



noù thöùc chuùng hieán

ôû traùi ñaõ toaøn

nôi tim chia thaân

ñaâu? con. tan. con.

Am

  

laëng

F

 

E7

Sao ñaønh im

   

Dm

E



Ngöôøi

 

mai cheâ cöôøi. con raõ rôøi. thaân beõ baøng. con nöông töïa.

Am



ô

Chuùa

Em7

Am

   

trôøi

   

ôi

Am

 

 vô.

 vô.

    Chuùng OÂi Taám Trong

 noùi kinh aùo tay


saoChadanhimlang-chh