Page 1

Ñaùp Ca Leã Giao Thöøa

Ôn Phuø Hoä Toâi Haûi Nguyeãn

Tv. 120

         ÑK: Ôn

      

phuø hoä

 

A7

trôøi.

töø Ñöùc haèng phuø haèng gìn troïn cuoäc

töø

ñeán

  

toâi ñeán teù ngaõ chi ñeâm an ñaâu Chuùa

hoä baïn ñieàu ôû A7

 Chuùa, giuùp, giöõ, soáng,

Ñöùc

Dm

  

laø chôïp maïng tình

A

  

nao. chaân. canh. nom.

 Ñaáng maét soáng Chuùa

Gm

döïng nguû ñöôïc chôû

  

neân queân luoân che

caû sao baûo an

A

laø Ñaáng döïng neân

caû

F

leân baïn khoâng baïn

nhìn gìn maët trôøi ñi

Bb

    

Gm

Chuùa,

 

töø nôi hoaëc tröôït laønh naêm haèng troâng

   

 F

1. Toâi ngöôùc maét 2. Xin Ñaáng giöõ 3. Ngaøy saùu khaéc 4. Gìn giöõ böôùc

A

    

   

toâi

   

Gm

C

   

Dm

ñaát

ôn phuø chôù ñeå chaúng haïi baát kyø

   

Dm

    Ôn Xin Baát Baét

  raëng töøng hoïa vaøo

 nuùi, böôùc, taùc, ra,

Gm6

  

phuø hoä toâi ñeán ñöøng laøm ngô Ñaáng haïnh muoân noãi Chuùa ñaàu töø ñaây ñeán

A7

  

trôøi vaø ñaønh Ngöôøi toaøn nhôø toaøn haïnh

Dm

ñaát. ôi? Chuùa. phuùc.

 

onphuhotoi-tv120  

khoâng Chuùa Chuùa Chuùa chaúng Ôn Chuùa, Chuùa. chi ngô naêm queân haèng haèng haïnh haïnh laø Ñaáng hoaëc Ñaáng Ñaáng Ñaáng khaéc   phuù...