Page 1

OÂi! Toâi Vui Söôùng Lm. Kim Long

Tv. 121 F

     Ñk: OÂi toâi

     chuùng

ta

cuøng

 

nhôù: vöõng, meán,

daân, an, leân,

bao khi

nghe

 

3

ñoâ ñoâ ñoâ

Kyû göûi vaø

nieäm lôøi vì

ngaøy caàu ñeàn

  cuøng

Dm



cuõ chuùc: thaùnh

vôùi Chuùc traùi

bao cho tim

veà vaø caàu

ñeàn baèng haïnh

raèng:

veà

  Chuùa. 3

  

ta roài loøng ñaøi hoaøng cung ta beø loøng

thaùnh höõu phuùc

taùn maõi töôùi

tuïng höôûng nhuaàn

 Chuùa thaùi khaép

ghi coøn thöïc kieân haèng thöông

Gm

laàn thaønh naøy

ñaõ maõi vaãn

cuøng ñöôïc haèng

ñoaøn bình voïng

Dm

Naøo F

nhaø

Gm

 

A

   

 

C7

naøo chuùng ta

bieát bao naêm vôùi bao laâu vôùi bao baïn

ôi ôi ôi

C

ngöôøi ta noùi

   

Dm

G7

    

3

 

thaønh thaønh thaønh

C

  



Amaj7

 

Dm

  Am

veà nhaø Chuùa,

1. OÂi 2. OÂi 3. OÂi

 



Bb

A



vui söôùng bieát

 

      



 

C

Trôøi. hoøa. thaønh.

oitoivuisuong  

vui söôùng ghi 3 3 3 hoaøng nhuaàn Chuùa thöông an, Chuùc naêm nieäm bình meán, Naøo voïng ngaøy ngöôøi ta haèng haïnh baèng haèng khaép tha...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you