Page 1

OÂi! Toâi Vui Söôùng Lm. Kim Long

Tv. 121 F

     Ñk: OÂi toâi

     chuùng

ta

cuøng

 

nhôù: vöõng, meán,

daân, an, leân,

bao khi

nghe

 

3

ñoâ ñoâ ñoâ

Kyû göûi vaø

nieäm lôøi vì

ngaøy caàu ñeàn

  cuøng

Dm



cuõ chuùc: thaùnh

vôùi Chuùc traùi

bao cho tim

veà vaø caàu

ñeàn baèng haïnh

raèng:

veà

  Chuùa. 3

  

ta roài loøng ñaøi hoaøng cung ta beø loøng

thaùnh höõu phuùc

taùn maõi töôùi

tuïng höôûng nhuaàn

 Chuùa thaùi khaép

ghi coøn thöïc kieân haèng thöông

Gm

laàn thaønh naøy

ñaõ maõi vaãn

cuøng ñöôïc haèng

ñoaøn bình voïng

Dm

Naøo F

nhaø

Gm

 

A

   

 

C7

naøo chuùng ta

bieát bao naêm vôùi bao laâu vôùi bao baïn

ôi ôi ôi

C

ngöôøi ta noùi

   

Dm

G7

    

3

 

thaønh thaønh thaønh

C

  



Amaj7

 

Dm

  Am

veà nhaø Chuùa,

1. OÂi 2. OÂi 3. OÂi

 



Bb

A



vui söôùng bieát

 

      



 

C

Trôøi. hoøa. thaønh.

oitoivuisuong  
oitoivuisuong  

vui söôùng ghi 3 3 3 hoaøng nhuaàn Chuùa thöông an, Chuùc naêm nieäm bình meán, Naøo voïng ngaøy ngöôøi ta haèng haïnh baèng haèng khaép tha...