Page 1

OÂi Gia-veâ Lm. Kim Long

Tv. 8

    

G

Am

  

Ñk: OÂi Gia - veâ Chuùa chuùng G

     Chuùa

cao

Am

troïng bieát

bao.

G

     

ôû

khaép

maët

C

   

Uy phong

Chuùa

vöôït

treû trôøi loaïi caàm

1. Bao 2. Troâng 3. Nhaân 4. Bao

thô cao ñaùng thuù

haèng thöïc laø vaø

(i) (i) (i) (i)

C

thaät Ngöôøi töøng töø

Em

   vöõng laùnh söù hoùt

la. neân. taâm. döông.

bao döïng baän ñaïi

 

maø nghieàn Ngöôøi taïo vaø phuïc thaûy ñeàu

naøy ( i ) Danh

Em

 

treân caùc taàng trôøi

Ngöôøi Kìa Ñaët Ñaøn

 

ca huy (i) chieân

ngôïi hoaøng gì boø

uy do sao bao

quyeàn baøn Ngöôøi ñaøn

B7

ñem traêng leân chim

cung sao ngang tung

trôøi ngôøi haøng trôøi

kieân laáp thieân ca

B7

ñaát

  

Em

   

Am

Chuùa tay ñaõ caù

cao.

toâi,

Em

B7

  

B7

Em

 

 

naùt taùc söùc khuaát

(i) (i) (i) (i)

boïn vaø ngaøn phuïc

quaân an huy con

thuø. baøi. hoaøng. ngöôøi.

oiGiave  

sao sao 2. Troâng uy cao. do an huy ( i ) quyeàn hoaøng Chuùa nghieàn caùc taàng ca ca hoaøng. döông. Kìa caàm quaân vöõng laùnh haèng haøng...

oiGiave  

sao sao 2. Troâng uy cao. do an huy ( i ) quyeàn hoaøng Chuùa nghieàn caùc taàng ca ca hoaøng. döông. Kìa caàm quaân vöõng laùnh haèng haøng...