Page 1

Nöông Mình Trong Chuùa Lm. Kim Long

Tv. 5 C

  

Ñk: Ai Dm

F

     

nöông mình

ôû

G

G7

  

 

vui.

trong

Ai meán

 

yeâu danh

      

Chuùa, hoï

luoân

C

    

Am



thaùnh

Ngaøi,

C

Ngaøi.

Dm

    cho mai chi vui theo chi möu ban G

  laïy ñôïi Ngaøi ñeàn söûa hoïng ñuoåi hoï

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Xin Con Thieân Ôn Xin Bao Giô Bao

bao con vui leân chaân chaân moâ cho

lôøi con caàu luoân toäi khieân, troïng thay, dìu con, taø taâm, trò ñi thieän taâm

naøi. lôøi. Ngaøi. Ngaøi. ñôøi. thaät. moøn. laønh.

 Vua thöông ra uy cho banh xa yeân

Xin löu Con thaân Ai ñieâu Con run Cho con Nhö bao Kia bao Xin ôn

taâm thöa ngoa run xa nhieâu nhieâu thieâng

G7

con nghe tay linh ngay ra ñi vui

 laïy töøng dieät loøng ôû nònh laïy haïnh

trong

 

laïy laïy keû giôø ñeå mieäng laïy laïy

Chuùa, Chuùa, döõ ñaây con chuùng Chuùa, Chuùa,

xin ngay mong con luoân ñaâu cho xin

thaáu sôùm öôùc söôùng böôùc coù nhöõng khöùng

C7

Am



G

tieáng van ñaõ vang soáng beân thaùnh cung lyù muoân chính ñôn chuùng tieâu phuùc an

Chuùa Chuùa seõ thaùnh loái chuùng chuùng soáng

nghe laéng tai keâu thieát tha öa Chuùa khoâng cao Chuùa thöông daét Chuùa thöông nuoâi aùc nhaân nghieâm caùnh tay ñaày chính nhaân

möøng

    

luoân hoan

seõ

Em

 

hôû

G

 



hôùn

F

 



 

gioïng con keâu khaán, muoân trình taáu leân Chuùa, con Ngaøi luoân cheâ gheùt, ñaây phuïc saâu chieâm baùi, nôi khoûi möu quaân döõ, xin moä saâu khôi saün, ñaây toäi nôi tay chuùng, xin Ngaøi neân khieân thuaãn, cho C

Chuùa phuùt aùc kính tröôùc hoùt Chuùa phuùc

con. giaây. nhaân. toân. con. luoân. con. luoân.

nuongminhtrongChua  

  hoan danh banh ra ngay linh tay nghe con 7. Giô hôùn hôû 2. Con 3. Thieân nhieâu xa run ngoa thöa taâm cho Nhö Cho Con Ai Con Xin chi th...

nuongminhtrongChua  

  hoan danh banh ra ngay linh tay nghe con 7. Giô hôùn hôû 2. Con 3. Thieân nhieâu xa run ngoa thöa taâm cho Nhö Cho Con Ai Con Xin chi th...

Advertisement