Issuu on Google+

Nhieät Thaønh Nhaø Chuùa Lm. Kim Long

Tv. 68

Am

  

Ñk: Loøng F

 

nhieät thaønh nhaø



Dm



Chuùa, E7









 

 

thuø,

haèng

ñoå

doàn

treân

con.

con. Nhöõng tieáng

Am

 

Am



  ngoài tình voøng loøng

ngoaøi Ngaøi ñòch Ngaøi

cöûa thöïc thuû roäng

mæa thaúm hieåm bieån

Dm

mai, saâu, nguy, khôi,

say luõ bieát bao thoaùt bao vaãn aân

1. 2. 3. 4.

Con Con Xin Con

aên keâu loâi than

E

  

aùo nhaëm nhaân gian thieân haï nhaïo cöôøi, maëc phæ khi thuaän tieän roài, nguyeän Chuùa Trôøi xin thöông traû tay cho khoûi ngaäp buøn, nguyeän Chuùa Trôøi ra giaûi tình bao lôøi, aân la xin haõy traû bôûi cuûa

Am

 

 

 

ñeâm ngaøy nung naáu

E7

  

E







C

 

laêng nhuïc cuûa keû

chay van con van



G7

G

G



röôïu tuùm laàn ñaõ ñôït soùng caàn ñoaùi

    baùng. ñaùp. cöùu. Chuùa.

Em

Keû Bôûi Khoûi Bôûi Am

vaøo töøng trieàu nhìn

cheâ giaûi meânh con

bai. nguy. moâng. ñaây.


nhietthanhnhaChua