Page 1

Ngöôùc Maét Nhìn Raëng Nuùi Lm. Kim Long

Tv. 120

Dm

  

Ñk: Ngöôùc

Ngöôùc

maét

Dm

nhìn leân

raëng

nhìn leân

nuùi

Gm

A7

  





toâi

bôûi

nôi

naøo?

nao,

ôn

phuø

trôï

toâi

    Bôûi Dm

nôi G

      Ñaáng ñaõ



taùc

    Ñaáng ñaõ

taùc



       caû

ñaát

      taïo

toâi

töï

  

caû

ñaát

nhuû

thaàm:

Dm

  

Bôûi

A7

taïo

Ôn phuï trôï

   

raëng

A

   

nuùi.

  

Dm

  

maét

  

F

nôi

  bôûi

A

  

  naøo?

Laø

 

Chuùa,

laø

Dm

Gm

Dm

  

 

trôøi.

 trôøi,

 caû

ñaát

 

1. Nguyeän 2. Nguyeän 3. Nguyeän

trôøi.


F

   Chuùa boùng Chuùa

G

 ñöøng Ngaøi haèng

Dm



ñeå phuû chôû

C7

   ngöôi ngöôi cho A

  nguû canh canh

chaân che che

ngöôi ngöôi ngöôi

Csus4

phaûi troïn khoûi

F

khoâng nguû chaäp chôøn. ôû keà. luoân gaàn sinh maïng veïn toaøn.

   guïc, chaày, chöøng,

cuõng boùng tôùi

ngaõ thaùng maéc

quî, ngaøy, naïn,

Ñaáng Ñaáng Chuùa

giöõ giöõ giöõ

Bb

 

Gm



phuø trôï Ít - ra - en ngaøy trôøi naéng can chi moïi neûo böôùc chaân ngöôi

Chuùa Suoát Heát

A7

Dm



khoâng traêng nay

chôïp chaúng vaø

maét taùc maõi

ñaønh haïi ngaøn

loøng. gì. ñôøi.

  khoâng naêm luoân

nguocmatnhinrangnui  

                 bôûi Chuùa, 1. Nguyeän 2. Nguyeän 3. Nguyeän Ñk: Ngöôùc maét nhìn bôûi nôi naøo? Bôûi nôi Ngöôùc maét nh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you