Page 1

Ngôïi Ca Thieân Chuùa Haûi Nguyeãn

Tv. 84

  

Em

1. Ngaøn daân 2. Töø maët 3. Loøng nhaân

Am

 

  

Haõy Chuùa keát

Em

    

nghe lôøi cho nôû hieäp cuøng

B7



D

 

G7

   trôøi

D

 

möa

 

C





haõy

ñoå

söông

Em



A7



Ñaáng coâng

D



mai D

 

chính.

(haõy

treân khaép loát böôùc daân chuùng

3

ñoå

ñòa cuûa cuûa

  

söông mai).

Ngaøn daân Töø trôøi Söï coâng

sôï Thieân ngöôøi bieát toân caàu troå sinh nhieàu boâng roä ñöùc trung thaønh laân

       

Chuùa. Vinh quang cuûa Ngöôøi traøn lan traùi. Coâng minh cuûa Ngöôøi raïng soi trôøi nhìn xem aùi. Coâng minh töø

B7



 

daïy. thaønh. thaønh.

Em

  

E7

Chuùa phaùn ñöùc trung ñöùc trung

ñoä Thieân Chuùa xuoáng cho nhöõng Ngöôøi soi khaép muoân daân ñòa bình giao keát yeâu thöông nôû

Am

 

ôi! ñaát aùi

ôi! Ôn cöùu cao minh ñöùc minh ôn an G



 

A

  

B

Em

G

    

caàu. Ngöôøi. ÑK: Hôõi caùc taàng Ngöôøi.

    

   

D/f#

Hôõi

maây haõy

ngaøn

ngoicaThienChua-tv84  

(haõy ñoå söông mai).   muoân sinh        Ngaøn xuoáng Coâng Coâng lan Chuùa Chuùa ÑK: Hôõi thöông chính. Chuùa. Thieân Thieân maâ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you