Page 1

Ngaøn Daân Ôi Lm. Kim Long

Tv. 148 Dm

   

   

Ñk: Ngaøn

F

daân

ôi

Dm7

   

ñaøn haùt

leân ca

Chuùa

 

Töø Vaø Ngaøn Töø Töøng

Chuùa.

Bb

Dm

thöïc

hieån

vinh,

uy

phong

Ngöôøi

vöôït

treân

ñaát



taàng ñoaøn trôøi loøng hoàng

trôøi huøng maët ñaïi böøng



nôi cöûu muoân söù sao saùng treân nuùi côn gioù

truøng thaàn ngôøi ñoài gaøo

 trôøi. F

 







 



cao binh traêng döông reo

haõy haõy haõy haõy haõy

haùt haùt haùt haùt haùt

leân leân leân leân leân

ca ca ca ca ca

tuïng tuïng tuïng tuïng tuïng

Chuùa. Chuùa. Chuùa. Chuùa. Chuùa.

A7

 

Danh

A7

Ngaøn Töøng Maët Töø Löûa

   

 

 

Dm

tuïng

Gm

 

1. 2. 3. 4. 5.

Dm



ngôïi ngôïi ngôïi ngôïi ngôïi

 khen khen khen khen khen

Dm





Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa

hieån hieån hieån hieån hieån

A

  

vinh vinh vinh vinh vinh

muoân muoân muoân muoân muoân

Dm

 ñôøi. ñôøi. ñôøi. ñôøi. ñôøi.

ngandanoi  

muoân muoân muoân muoân 2. Töøng 4. Töø Ngaøn  vöôït treân Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa döông 5. Löûa ca ca ca ca ca Chuùa. Chuùa....