Page 1

Neáu Chuùa Khoâng Hieän Dieän 1 Lm. Kim Long

Tv. 123 D

    

Ñk: Neáu

Chuùa

   



khoâng hieän dieän cuøng

Gm

Bb

ta.

 



Ít D7

 

 

Neáu

Chuùa

  

   baøy:

Neáu

Chuùa

          kích tôùi,

nuoát

       kích tôùi,

nuoát

1. Chuùng 2. Haõy 3. Chuùng

Nöôùc Ví Ñaáng

 

Cm

töôi ta vì noãi

   

töôi ta vì noãi

 ta ca ta

bò nöôùc ngôïi Chuùa khoûi tai

daäp vuøi, hieàn töø, hoïa roài,

ngoïn chaúng doø

Bb

cuoàn cuoän laáp laø caùnh töïa trôï chuùng phuø

 xoâ, chim, ta,

 

quaân thuø xung

chaûy vuït laø

Am(b5)



D7

     

nguùt





 

thieâu.

  

cao töïa ngoïn löûa



Gm

cao töïa ngoïn löûa



tuoân traøo daâng vaøo nanh ta quaân thuø tieâu

 



 

D

xieát thoaùt Chuùa

treân tay Teå

hoàn thôï caøn

ta. saên. khoân.

F

 



Khi

 

thaùc vöùt löôùi

Bb

quaân thuø xung

Gm

toû



 

D7

haõy

Khi

ta.

haän thuø,

ra - en

ta.

nguùt

F

haän thuø,



    



 

 

Gm

     

Cm

   



Cm

khoâng hieän dieän cuøng

Cm

  

G7

khoâng hieän dieän cuøng

D



 



Eb

-

Cm



thieâu.

D

  

 

ngaäp ñòch laàn

ñaàu. thuø. hoài.



neuChuakhonghiendien1  

nanh     2. Haõy Khi chim, noãi haän noãi haän 1. Chuùng 3. Chuùng    nuoát töôi nuoát töôi  ta vì ta vì quaân thuø hieän dieän hieä...