Issuu on Google+

Neáu Chuùa Khoâng Bang Trôï Lm. Kim Long

Tv. 123 Bb

    

Ñk: Neáu khoâng

lôùn:

F

    

bang

trôï

Neáu

khoâng

coù

Chuùa

 

ta,

naøo Ích

töôi

  

bang

ta,

    

      Gm

F

maïng

ta

trong

Dm

 

thaân Gia yeân

ta, veâ, vui,

thaùc taùc Chuùa

Gm

    

ta ta nhaân

-

C7

trôï

         caêm haän

bao ngoïn treân ñöôøng khoâng laøm

  trieàu traàn haïi



Bb

 

haõy

 hoâ





thuø xoâng

tôùi,

Bb

  thuø.

  

1. Soùng nöôùc 2. Kính chuùc toái 3. Sôùm

Bb

   chaûy taïo chôû

daâng bao thaân

ngaát khoù xaùc

cao. nguy. con.

baêng qua mình. neân muoân loaøi. gìn. che giöõ

F

- Dieân

khi quaân

F7

noãi oaùn

  



F7

 

xoâ laáp danh thaùnh con soáng

Bb

F

Gm

hoàn chôû thuø

  

C7

chuùng nuoát

  

coù Chuùa

Gm

  

F

daâng, gian chi ñöôïc

Baêng qua Luoân che Bao nhieâu


neuChuakhongbangtro