Page 1

Neáu Chuùa Khoâng Bang Trôï Lm. Kim Long

Tv. 123 Bb

    

Ñk: Neáu khoâng

lôùn:

F

    

bang

trôï

Neáu

khoâng

coù

Chuùa

 

ta,

naøo Ích

töôi

  

bang

ta,

    

      Gm

F

maïng

ta

trong

Dm

 

thaân Gia yeân

ta, veâ, vui,

thaùc taùc Chuùa

Gm

    

ta ta nhaân

-

C7

trôï

         caêm haän

bao ngoïn treân ñöôøng khoâng laøm

  trieàu traàn haïi



Bb

 

haõy

 hoâ





thuø xoâng

tôùi,

Bb

  thuø.

  

1. Soùng nöôùc 2. Kính chuùc toái 3. Sôùm

Bb

   chaûy taïo chôû

daâng bao thaân

ngaát khoù xaùc

cao. nguy. con.

baêng qua mình. neân muoân loaøi. gìn. che giöõ

F

- Dieân

khi quaân

F7

noãi oaùn

  



F7

 

xoâ laáp danh thaùnh con soáng

Bb

F

Gm

hoàn chôû thuø

  

C7

chuùng nuoát

  

coù Chuùa

Gm

  

F

daâng, gian chi ñöôïc

Baêng qua Luoân che Bao nhieâu

neuChuakhongbangtro  

trôï ta, Ñk: Neáu khoâng coù khi quaân thuø danh trôï ta, 2. Kính nguy. qua bao bao qua daâng, gian Gia trong noãi oaùn caêm laáp thaân che...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you