Page 1

Neáu Caùc Ngöôi Tv. 94

   

    ÑK: Hoâm Bb

       

F

nay neáu

C7

         

caùc ngöôi nghe



nöõa, caùc ngöôi ñöøng cöùng loøng

Gm

 

hoâ khen ha

 Ñaáng Ñaáng choái

   Cöùu taùc boû

Am

   taï löïa xa

Ñoä thaønh lôøi C

hoan hoâ haõy tin uy danh

Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi

    

Am

Eb

ta. ta. Cha.

F

Dm

tieáng

    

Ngöôøi caùc ngöôi ñöøng cöùng loøng

    

 

C

Dm

  

1. Haõy tôùi reo möøng 2. Baùi kính toân thôø 3. Haõy laéng nghe Lôøi

nöõa.

C

 

F

Haõy daâng laø Ta Chôù thöû

haõy Chuùa haõy

xöôùng chính haùt

F

ca. ta. ca.

Chuùa daân thaùch

Am

 

Chuùa haõy hoan Chuùa haõy ca Chuùa Meâ - ri Bb

nhöõng lôøi Chuùa Trôøi ôû nhö

 

 

caûm tuyeån Maùt -

neucacnguoi  

Tv. 94 tuyeån Maùt   reo möøng caùc ngöôi 2. Baùi ha     loøng nöõa. ca. ta. ca.    Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa    ca caùc ngö...

neucacnguoi  

Tv. 94 tuyeån Maùt   reo möøng caùc ngöôi 2. Baùi ha     loøng nöõa. ca. ta. ca.    Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa    ca caùc ngö...