Page 1

Neûo Ñi Cuûa Ngaøi Tv. 24 - Ñaùp ca CN 3 Muøa QN - B

   

Ñk: Laïy

Bm

3

    

G

Chuùa!

Neûo

D

ñi

3

  

     con.

Loái

Bm

3

  

ñi,

loái ñi cuûa

cuûa

D7

xin G

   

con.

Ngaøi

D7

G

3

   

ñi, loái ñi cuûa Ngaøi xin chæ daãn G

Em7

3

Lm. Thaønh Taâm

 



daïy baûo

con. Em7

    3

  Loái 3

  

Laïy Chuùa! Neûo ñi cuûa Ngaøi xin daïy baûo 3

 

  

G

Ngaøi xin chæ daãn

con.

NB: Caùc TK. xin laáy laïi trong baøi "Ñöôøng Loái Chuùa" (Ñaùp ca muøa chay naêm B)

neodicuaNgai  

Ñk: Laïy Chuùa!   xin chæ daãn xin daïy baûo NB: Caùc TK. xin laáy laïi trong baøi "Ñöôøng Loái Chuùa" (Ñaùp ca muøa chay naêm B) xin chæ...

neodicuaNgai  

Ñk: Laïy Chuùa!   xin chæ daãn xin daïy baûo NB: Caùc TK. xin laáy laïi trong baøi "Ñöôøng Loái Chuùa" (Ñaùp ca muøa chay naêm B) xin chæ...