Page 1

Loøng Con Khoâng Kieâu Caêng Tv. 130

Dm

       Gm

 

ôi,

loøng

   

ngaây,

Chuùa

Gm

naèm

maét

A

ôi.

Khoâng, con

trong tay meï aâu

con khoâng nhaém C

 

Dm

  

   

vaãn giöõ loøng thaûnh thôi, töïa

nhö em beù thô

A7

  

kieám nhöõng vieäc phi Bb

     

Bb

F

Bb

 

  

con khoâng kieâu caêng,

Dm

  

A

böôùc treân ñöôøng danh voïng, khoâng tìm

F

thöôøng,

Em(b5)

F

cao, khoâng ñöa



C

  

Chuùa

Lm. Kim Long

  

yeám,

vui

Dm

    söôùng

tuyeät

 vôøi.

longconkhongkieucang  
longconkhongkieucang  

Chuùa ôi, Chuùa ôi.   maét con vui söôùng naèm trong loøng con con vaãn         danh voïng, khoâng tìm kieám tay meï em beù aâu ye...