Page 1

Linh Hoàn Con Khao Khaùt Lm. Kim Long

Tv. 41

    Ñk: Linh F

 

 

ngaøy naøo

hoàn con khao khaùt

Chuùa, oâi



    

 

G



   

Am

con

E



môùi

ñöôïc

veà

Chuùa Trôøi haèng Am

ngaém

1. 2. 3. 4. 5.

nai con Nhö aên con Côm ai bi Sao Trong thöông ñau xin Con van G

con treâu troâng saâu con

mong ngöôi luoân ñang ca

E

 

nhìn

nhan

ñöôïc veà traåy hoäi Trôøi ñaày daäp doàn boû maëc

Am

troâng nay than con aân

E7

Chuùa. baùng. Chuùa. theùt. Chuùa.

Bieát Nhôù Ñaáng Thaùc Ñaáng

C



 

beân leân nhaân tuoân con

Ngaøi, ñeàn, haäu, traøn, hoaøi,

haàu cuøng Ngöôøi ñaåy laàn

E7

 

nguoàn, leä, saàu, Ngaøi, ngaøy,

laïy töøng hoàn laïy laïy

cho tôùi xöa bieát ta vaãn cao truùt con vaãn

chieâm ngöôõng Daân Chuùa luoân cöùu xoâ taám ñi giöõa

Am



Chuùa



ñeán suoái maét ñaãm vôùi oaùn nhôù tôùi Chuùa suoát

tìm laø thôû töôûng hueä C

moûi nhaïo vaøo gaàm möøng



 

F

Em

 

 

  

soáng. Bieát tôùi C



E

 



  



C

luoân. F

bao bao ca vang nöông

Chuùa linh hoàn phuùt bao lôøi hôõi mau caäy Chuùa bao vöïc Chuùa ñeâm veà

Am

giôø laàn möøng reàn nhôø,

con con ñaây con sao

  môùi ñaõ Chuùa soùng nôõ

Am

Toân haân nguy thaân thöông

 Nhan. hoan. ta. con. ñau.



linhhonconkhaokhat  

con. ñau. Chuùa soùng ñang xin chieâm Trôøi haèng nai Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa nöông Chuùa nguoàn, linh thöông thöông ca ca töôûng hueä doàn...