Page 1

Laïy Chuùa! Xin Toû Loøng Töø Bi Pm. Cao Huy Hoaøng

Tv. 84, 8-14 Dm

    ÑK: Laïy

  

Bb

 

  

 

toâi.

A

  

A7

Ngaøi daønh cho thöông non nöôùc loøng thöông xoùt

Dm

chuùng chuùng chuùng

toâi. toâi. toâi.

Bb

Dm

     Gm

 

F

  

D7

 

 nöôùc. Chuùa. roãi.





 

an cuûa aùi trung thaùnh tuyeät

A7

    Vaø toâi ñaõ Töø nôi ñaát Neàn coâng lyù

Chuùa. gôõ. töôi. Gm

toâi Vaø ñaõ Loøng Chuùa coâng Haïnh phuùc chan





vaø ban hoàng

1. Toâi laéng tai nghe Lôøi bình 2. OÂi phuùt giao duyeân loøng töø 3. Chuùa ñaõ ban cho maàm loäc

  



A

Chuùa cho chuùng toâi,

C

thaáy vinh quang Ngaøi trong ñaát thaáp ñöùc trung thaønh vöôn tôùi Chuùa ñaõ daãn ñöôøng ôn cöùu

 

ai kính sôï Nieàm vui cöùu ñoä ñaõ gaàn Vaø phuùt töông phuøng an bình coâng minh gaëp Loäc seõ ñaâm choài seõ troå boâng traùi ñeïp

Ngaøi. thaønh. vôøi. Dm

Dm

Gm

  

Bb

loøng töø bi

cho chuùng

D7

A

  

 

A7

aân cöùu roãi A

 

Chuùa! Xin toû

      Gm

Gm

gaëp aân tình bình ñoaùi nhìn hoøa Chuùa toû

layChuaxintolongtubi-chh  

cho nöôùc xoùt chuùng chuùng chuùng Nieàm an an vui Haïnh duyeân phuøng Chuùa! Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Loøng Chuùa. Chuùa. bình bình kính bì...