Page 1

Laïy Chuùa Xin Ngöï Ñeán (Tv. 145) C

  

Ñk: Hoàn

toâi

ôi!

E7



thaáy. maõi.

ôi!

Hoàn

ôi!

Ngôïi

khen

G7

chuùc

Am

aùp queâ

C7

G

C

 

Danh

   

Trôøi.

 

1. Chuùa minh 2. Keû tha

Ngaøi.

Chuùa

F

böùc keû ñoùi höông ngöôøi goùa

phoùng nhöõng keû phaù aùc taâm

    

   

Am

chuùc, ca

   

Chuùa giaûi Chuùa ñaû

 

3

  

C



Ca

oan cho ngöôøi bò phöông löu laïc veà C

  

   

Hoàn

F

 E7

   

 

Am

3

G

ngheøo Ngaøi cho ñöôïc no neâ. buïa ñöôïc Chuùa Trôøi yeâu thöông.

F

G

  

 

tuø ñaày keû muø loaøi ngöôøi seõ trò

3

  

loøa Ngaøi cho ñöôïc vì töø ñaây vaø

xem maõi

layChuaxinnguden  

Chuùa giaûi ñaû phaù nhöõng taâm Ngaøi ñaây tuø ngöôøi keû trò Hoàn ôi! Ca chuùc, ñöôïc yeâu ñöôïc xem maõi Danh Ngaøi. Ngôïi khen Hoàn ôi!...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you