Issuu on Google+

Laïy Chuùa Xin Ngöï Ñeán (Tv. 145) C

  

Ñk: Hoàn

toâi

ôi!

E7



thaáy. maõi.

ôi!

Hoàn

ôi!

Ngôïi

khen

G7

chuùc

Am

aùp queâ

C7

G

C

 

Danh

   

Trôøi.

 

1. Chuùa minh 2. Keû tha

Ngaøi.

Chuùa

F

böùc keû ñoùi höông ngöôøi goùa

phoùng nhöõng keû phaù aùc taâm

    

   

Am

chuùc, ca

   

Chuùa giaûi Chuùa ñaû

 

3

  

C



Ca

oan cho ngöôøi bò phöông löu laïc veà C

  

   

Hoàn

F

 E7

   

 

Am

3

G

ngheøo Ngaøi cho ñöôïc no neâ. buïa ñöôïc Chuùa Trôøi yeâu thöông.

F

G

  

 

tuø ñaày keû muø loaøi ngöôøi seõ trò

3

  

loøa Ngaøi cho ñöôïc vì töø ñaây vaø

xem maõi


layChuaxinnguden