Page 1

Leã Thaùnh Hoùa Coâng Vieäc (Moàng 3 Teát)

Laïy Chuùa Tv. 103: 1, 14-15, 20-23 C

   

Em

ÑK: Laïy

Am

Chuùa! Laø Thieân Chuùa con

G

   

C

  

Chuùa muoân truøng cao Em

  töôi, sao, ñeâm,

   

Em

  

thôø.

Chuùa muoân truøng cao

G7

ñeå ñeå ñeå

soáng thuù saùng

nuoâi muoâng soi

muoân chim muoâng suùc saâu tung nôi thaâm theá cho nhaân laøm C

    

C

 

  

   

vaät. hoaønh. luïng.

G

Am

Ñieåm trang theâm cho göông maët vui Baàu trôøi ñeâm ban cho baày thuù Kyø dieäu thay oâi coâng trình tay C

     

F



  

khen chuùc tuïng Chuùa theá. Haùt u. AÙnh döông xoùa tan söông ngoan, Chuùa thöông taùc sinh muoân

hoan. soáng. soáng.

   

töôi, nhôø côm baùnh cho no loøng nhaân döõ, moài saên aån trong giaù laïnh aâm Chuùa, Ngaøi naém giöõ taát caû söï khoân

Am

G7

   

 

Töø ruoäng Laàn trong Töø raïng

F

caû.

E7

ñaát hoï tìm ñöôïc mieáng côm, vaø röôïu ngon cho muoân loøng haân ñeâm gaàm göø tìm mieáng aên, gaøo xin Chuùa ban cho nguoàn söùc meâ, hoï mieät maøi trong coâng vieäc kieám ñoâng phaûi luoân tay maûi G7

  

  

 

C

 

1. Ngaøi ñaõ khieán cho caây xanh toát 2. Maøn trôøi ñeâm che ñi muoân aùnh ñi 3. Maët trôøi leân xua tan boùng

caû.

Am

C

  

 

 

Haûi Nguyeãn

G

C

Trôøi vua muoân truøng cao muø chuùng chui vaøo hang traøn maët loaøi soáng lan

caû. saâu. ñaát.

layChua-tv103  

muoân muoân muoân muoân muoân sinh côm, sao, mieáng mieáng vui nguoàn xin Leã Thaùnh Hoùa Coâng Vieäc (Moàng 3 Teát) tay tay tan tan lan Chu...

layChua-tv103  

muoân muoân muoân muoân muoân sinh côm, sao, mieáng mieáng vui nguoàn xin Leã Thaùnh Hoùa Coâng Vieäc (Moàng 3 Teát) tay tay tan tan lan Chu...