Page 1

Hoàn Toâi Ôi

Lm. Kim Long

Tv. 103 C

   

toâi

ôi

haõy

ca

tuïng

C

G

Ñk: Hoàn Em



 

Em

Dm







cao sang chieáu

aùnh

Am

  vinh, F

  caùnh



ngöï

trò

giöõa

döïng ngaøn laën ngaøn coøn töø

huy

 







gioù

laø

xa

giaù

Chuùa

  tieàn ñaïi ñaày traàn kyø coøn

traùi neân muoân suoái luoân ñuùng boác mau chi thieáu ñaây quyeát

ñaát, nöôùc, luùc, khoùi, thoán, höùa:

Ñaáng chí

hoaøng.



Taàng

 

ngöï

toân raát

hoàng traøn ñieàm duøng laøm troïn

qua bao luoân daâng cho ñeâm tay khi uy oâi luoân ca

 

aùo

quang



C









maây

cao

xanh

vaø

muoân

C

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ñeán.



maëc

 

ñôøi vaãn traøo khaép veà vôùi Ngöôøi toû quyeàn Chuùa tuïng Chuùa

Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa C7

 

G6

C

giaù. ñaát. tieát. haõi. myõ. Chuùa.

hoä maët thôøi sôï tuyeät veà

Dm

uy linh

Ngöôøi

Dm

Am

 

F

E7

phong, baét löûa döông, khoûi lan vôi, ñeán chæ gian, ñaát run coâng, Chuùa ñaõ ñaây, hieán daâng

     

G

C

F

 

Chuùa,

linh.



C

uy

G

G

G



F



G

gioù ñi giôùi cho aùnh traêng maét troâng bieát bao thaùng naêm

quang C

Am

 



Dm

vöõng nuùi muoân uy khoân ñeâm

Ngöôøi Vaø Vaàng Vaø Traàn Ñôøi

cho phaân cho ñöa ôi ôi

 khai cho oâ non gian con

C

beàn. röøng. loaøi. quyeàn. löôøng. ngaøy.

hontoioi  

muoân   gioù laø Vaàng quyeàn khi tay lan Chuùa Chuùa Chuùa quyeàn. khoân ñeâm vöõng nuùi linh ca hoaøng. döông, Chuùa, Chuùa. chi naêm qu...