Page 1

Hoàng AÂn Vaøo Ñôøi Taâm tình

     

ñôøi ñôøi ñôøi

3

      D7

Vaøo Vaøo Vaøo 3

     Eb

ñôøi ñôøi Ngaøi

D



trang

  

ñôøi ñôøi ñôøi

3

Bb

3

Dsus4

Chuùa, thaùc, tôùi,

moät troïn troïn

ñôøi ñôøi ñôøi







Chuùa

thöông

yeâu

con

3



treân

 

ñöôøng

Chuùa

daãn

daét

haân

con

3



 



3

 

hoan



D7



ñi

     

haùt thaùc loái 3

ñôøi ñôøi ñôøi

3

con 3

 

 

khuùc hoàng khuùc tình khuùc hoàng

laø

nieàm 3







ñôøi

con

ñi

trong

tình

thöông.

tin

yeâu

trong

nieàm

Ñk:



 

an

Laïy

 

Haønh

   Vì





   

G

meán.





aân. yeâu. aân.





 

G7

D7

 

Gm

vaøo vaøo cuøng

ñôøi.

G

3

3

     

 G

tin

Cm

C

vaøo



 

Dsus4

tình yeâu thöông, ñeå gaén boù, ngaäp boùng toái,

    cho

vaøo vaøo tình

yeâu thöông. tin yeâu. theânh thang.

D7

laø ñieäp laø moä laø ñieäp

3

    

3

  

   

Em



con

vaøo moät duø

     

D7

 

moät kieáp soáng, cuøng vôùi Chuùa, traøn aùnh saùng,

Cm

baèng aùnh maét, troøn naéng aám, troøn yeâu thöông,

F

     

3

ñôøi cöôøi ñôøi

baèng tieáng ñôøi phoù Ngaøi daãn

3

Bb

  

3

ñôøi nieàm ñôøi

3

F

  

vaøo troïn moät

3

Gm

C

   

noùi, böôùc, maõi,

vaøo nuï moät

Gm

3

     

gaëp gôõ nieàm tín ñôøi böôùc

    Chuùa!

     

baèng tieáng khoùc, cuøng saùnh böôùc, trôøi naéng aám,

Bb

baèng tieáng ñeå tieán dìu daét

3

Bb

  

     ñôøi ñôøi Ngaøi

3

Gm

1. Vaøo 2. Vaøo 3. Vaøo

Eb

Lm. Vaên Chi

Tv. 23

 

G

 

vui.

 

 

Ñôøi

 

honganvaodoi  

thang. yeâu. thöông.         Haønh  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Chuùa!    3. Vaøo 2. Vaøo 1. Vaøo Chuùa   ...