Page 1

Hôõi Sion!

q = 60

Caûm höùng: Tv 149

Ðinh Công HuÏnh

Tâm tình

13.12.2001

     

S+A

mf ÑK: Hôõi

  

T+B

G

 f

Dm

Si

 

Hôõi

Si

- on!

 mf

naêng,

Danh





 

Bb

Dm

toaøn

Chuùa.

mf

   

  

ca

   

Haõy

- on!

linh

F

Ñaáng chí

Bb

Dm

 

mf 1. Töø thaønh thaùnh Gieâ - ru - sa - lem, hieáu trung mau vui möøng, 2. Naøy keû 3. Haõy phuïc kính hôõi Is - ra - en, 4. Ngaøi xieàng xích coå vua vöông haàu,



Dm

 

f

C7

Si - on Toân vinh Vinh quang Thanh göôm

Gm6

   ta, xöa, on, daân,

 

mp treân vinh vang Danh

ôi! Caát tieáng ngôïi Vua treân heát moïi Cha ñaõ taùc taïo hai löôõi chaéc caàm Am7





thaäp döï lôøi Ngaøi

töï moïi tuïng voïng

vì Ngaøi

laø

ca

tuïng

Am7

Dm

  

muoân

 

 

daân haõy mau toân

thôø.

naêng haõy mau toân

thôø.

 



Gm

Ngaøi ñoäng Ngaøi ñaõ vaø thaønh vaø thöïc F

 

   

Haõy

Ngaøi ngaøn ñôøi toaøn C

Chuùa,

 

 

tuïng Thieân

mf ca, vua, con, tay,

D.C. A

  

taâm thöông ñoaøn con caùi. cho keû heøn vinh thaéng. taâm daâng lôøi ca khen: thi aùn phaït mai sau. Dm

tình yeâu vì Thieân tình yeâu trò muoân





Dm

giaù keû chuùc maõi

naêm hieáu Danh thieân

xöa. trung. Cha. thu.





Chuùa hieán Chuùa ñaõ Chuùa xuoáng nöôùc vôùi



thaân phaùn treân caùc

vì töø Si chö

hoiSion  

vua naêm hieáu Danh thieân ta, xöa, on, daân, toân thôø. toân thôø. con cho lem, daâng aùn vinh vinh giaù keû chuùc maõi trung   vua, Caûm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you