Issuu on Google+

Hôõi Sion!

q = 60

Caûm höùng: Tv 149

Ðinh Công HuÏnh

Tâm tình

13.12.2001

     

S+A

mf ÑK: Hôõi

  

T+B

G

 f

Dm

Si

 

Hôõi

Si

- on!

 mf

naêng,

Danh





 

Bb

Dm

toaøn

Chuùa.

mf

   

  

ca

   

Haõy

- on!

linh

F

Ñaáng chí

Bb

Dm

 

mf 1. Töø thaønh thaùnh Gieâ - ru - sa - lem, hieáu trung mau vui möøng, 2. Naøy keû 3. Haõy phuïc kính hôõi Is - ra - en, 4. Ngaøi xieàng xích coå vua vöông haàu,



Dm

 

f

C7

Si - on Toân vinh Vinh quang Thanh göôm

Gm6

   ta, xöa, on, daân,

 

mp treân vinh vang Danh

ôi! Caát tieáng ngôïi Vua treân heát moïi Cha ñaõ taùc taïo hai löôõi chaéc caàm Am7





thaäp döï lôøi Ngaøi

töï moïi tuïng voïng

vì Ngaøi

laø

ca

tuïng

Am7

Dm

  

muoân

 

 

daân haõy mau toân

thôø.

naêng haõy mau toân

thôø.

 



Gm

Ngaøi ñoäng Ngaøi ñaõ vaø thaønh vaø thöïc F

 

   

Haõy

Ngaøi ngaøn ñôøi toaøn C

Chuùa,

 

 

tuïng Thieân

mf ca, vua, con, tay,

D.C. A

  

taâm thöông ñoaøn con caùi. cho keû heøn vinh thaéng. taâm daâng lôøi ca khen: thi aùn phaït mai sau. Dm

tình yeâu vì Thieân tình yeâu trò muoân





Dm

giaù keû chuùc maõi

naêm hieáu Danh thieân

xöa. trung. Cha. thu.





Chuùa hieán Chuùa ñaõ Chuùa xuoáng nöôùc vôùi



thaân phaùn treân caùc

vì töø Si chö


hoiSion