Page 1

Hôõi Linh Hoàn Toâi Pm. Cao Huy Hoaøng

Tv. 102, 1-4; 6-8; 10 C

     

1-4. Hôõi linh hoàn toâi

C

F

  

ôi!

Dm

saün cho khoûi vong loái coâng vaãn khoan C



Bao nhieâu aân hueä Cho toâi luoân ñöôïc Cho toâi vui haïnh Thaân toâi muoân toäi

Ngöôøi. laønh. tuø. haäu.

C

 



D7

Em

    

Am

phuùc

aân

Dm

F

   

 Ñaøng.

  

thaân tha toâi luoân

G

   

Tình Ngöôøi 3

tình Ngöôøi daâng

G

3



 

hieán

cho

ñaõ cho toâi laø haïnh

 

C

toâi.

cuûa toäi töï töø

Chuùa Ngöôøi daønh soáng chuoäc toâi phuùc vì ñöôøng loãi maø Ngöôøi

3

C

beán yeân con toäi

  3

Muøa xuaân thôm ngaùt aân

    

G7

bôø. haøn. ÑK: Tình Ngöôøi ñaõ cho toâi laø muøa xuaân. mình. tình.

loäc Thieân





toâi yeâu khoâng Toâi khoâng queân bao giôø Ngöôøi yeâu toâi cho aân voâ vaøn Ngöôøi yeâu toâi Toâi tri toâi thöïc tình moät tình yeâu Cha yeâu Chuùa vôùi tha voâ cuøng Ngöôøi thöông ai thoáng hoái Chuùa thöù



   

 

Am



3

F

G

F

 

toâi. thaân. minh. dung.

 

Am

C

G

E7

Haõy chuùc tuïng Thieân Chuùa. 1. Caû taám 2. Ngöôøi thöù 3. Ngöôøi cöùu 4. Laø Ñaáng

G

toâi haõy chuùc khen Danh toâi chöõa veát thöông toâi nôi do thoaùt khoûi lao xoùt thöông nhaân bi raát A7



F

G

phuùc.

   Haïnh

hoilinhhontoi-chh  
hoilinhhontoi-chh  

Ngöôøi daâng vui Haïnh lao khoâng khoâng cho toâi tha tha Chuùa Chuùa Chuùa 3. Ngöôøi 2. Ngöôøi laø haïnh thöông thöông thöông  Chuùa. chuo...

Advertisement