Page 1

Haõy Taùn Döông Chuùa Lm. Kim Long

Tv. 102

    Ñk: Haõy taùn



  E7

ta



C

Am

hôõi D7

 

  

tuïng

thaùnh

danh

hôõi F

linh

hoàn G7

 

  

loäc Chuùa

Fm

    

ñaõ

ta

ôi.

Toaøn theå noäi

taâm

G





döông

Chuùa,

  Haõy taùn

 













ta

ôi.

Ñöøng

bao

giôø

queân

laõng

nhöõng

phuùc

C

 

Cm

  

Ab

    1. 2. 3. 4. 5.

G

Ngaøi Loøng Töïa Töïa Ñôøi

Eb

ngöôi minh ñoâng tay ñaâu



ñoäi trò ñoaøi Ngaøi coøn



thöù toäi ruû thöông tha Ngaøi luoân chan chöùa töø vuùt khoûi trôøi xanh cao cha thöông meán ñoaøn loøng phaøm nhaân ñaâu khaùc coû

Cm

 

Bb



Chuoäc maïng Khoâng nghieâm ngöôi Ñöa luoân Luoân ngoïn Moät

  

loãi, aùi, ñaát: con, caây,

chöõa mieãn Chuùa Chuùa gioáng

Ab

    

ngöôi cho khoûi oaùn theo nhöõng taùch ra khoûi nhôù ngöôi bôûi gioù lay ñuû

Bb

cho khoâng nhö do ai

Am

ban.

C

Am

Fm

thaàn, laàm, laàm, buïi, taøn,



Ngaøi.

heát nhöõng beänh taät ngöôi. thöù heát nhöõng toäi ngöôi. nhöõng xoùt thöông hieàn nhaân. vaãn ñoaùi thöông veà ngöôi. hoa töôi. nhöõng ñoùa nôû

   

   

E7

G

 

linh hoàn



Dm

 

G

 

döông Chuùa, Am

haõy chuùc

Dm

töû loãi loãi tro phai

G

trieàu toäi ngaøn taïo tìm

thieân nhö khôi neân ra

aân ngöôi xa cho tung

 phuùc. ñaùng. caùch. coù. tích.

haytanduongChua  
haytanduongChua  

lay tay khoâng tha Chuùa Chuùa 4. Töïa 3. Töïa thöông thöông Luoân Chuùa, Chuùa, meán nhö nhö mieãn khôi   beänh ngoïn gioáng Ngaøi nhaân...