Page 1

Haõy Nhaûy Möøng (Tv 96: 1, 6, 9, 10-11-12) (Ñaùp Ca Leã Giaùng Sinh, saùng 25/12)

   

ÑK: Hoâm

    vì



Dm

nay

 



Chuùa

ñaõ

F



saùng



Bb

   

Dm

hieån ñòa chính

Dm

F

  



caàu vaø muoân haûi trôøi, thaàn linh heát loøng möøng vui hôùn

chieáu

giaõi

  

cho

 

   

chuùng

1. Haõy 2. Chính 3. AÙnh

ta.

Dm

      naøo caû laønh

      

 

Gm

     

Am

moïi daân hoï thoaùt lôøi caûm

    

 

ñöôïc nhìn toäc khoûi phöôøng ñoäc vì hoàng taï

ñòa taàng thoûa

hôõi chín ñöôïc

D7

Dm

möøng vì böøng

nhaûy bôûi hoàng

ñaûo. Trôøi xanh tuyeân boá Ngöôøi laø Ñaáng raát thaûy. Ngöôøi luoân yeâu thöông vaø gìn giöõ keû hôû. Ngöôøi taâm coâng chính haõy möøng rôõ tröôùc

A7

ta,

Bb

haõy vui ñi Chuùa cao hôn nhöõng keû ngay

Dm

     

     

trò, caàu, tröïc,

Am

treân

Dm

chuùng



G

Am

giaùng sinh

leân Chuùa laø Vua Chuùa troåi vöôït treân leân chieáu roïi ai

heát cöùu daâng

söï

     





Am

    

 

 

Nhaïc: Mi Giaùng

chính tröïc, hieáu trung, thaùnh nhan, Dm

  

thaáy vinh quang döõ vaây muoân phuùc Chuùa dö

Ngöôøi. truøng. traøn.

ALLELUIA: (Lc. 2: 14)

        

     

Dm

Al - leâ - lu

Bb

- ia! Al - leâ - lu -

      D7

caùc F

  taâm.

      

Am7

Gm

trôøi,

       

Al -

leâ

-

lu

 

Bb

-

ia!

 

ia.

vaø bình an döôùi

Dm

F

    

taàng

Dm

   

Al - leâ

  

Bb

Vinh danh Thieân Chuùa treân

    

Am7

theá

cho

    ngöôøi

      

Am7

-

Dm

lu

-

thieän Dm

ia.

haynhaymung-tv96  

chuùng ta, (Tv 96: 1, 6, 9, 10-11-12) (Ñaùp Ca Leã Giaùng Sinh, saùng 25/12) Vinh danh cho ngöôøi sinh cho  hieån ñòa tröïc, caàu, trò,  q...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you