Page 1

Haõy Neám Thöû Tv. 33, 2.3.4.6.10 Ngoïc Koân

        G

ÑK: Haõy

        A



nhìn leân

C

Chuùa

thöû

   

1. 2. 3. 4. 5.

möøng dieän tuïng nhìn sôï

Chuùa bieát taùn Thaùnh Chuùa

Em

D7

vaø haõy nhìn xem

Haùt Haõnh Chuùc Ngöôùc Kính

D

Chuùc Caùc Haõy Seõ Bieát

tuïng baïn ñoàng chaúng sôï

Thaùnh haõy tieáng thaát Thaùnh

D

  



vui.

           thieän haûo



 

ta bao döông Nhan ñi

mieäng ôû möøng loøng ñoaøn

Am

G

Dmaj73

cho bieát Chuùa



caùc baïn thaáy

                   A

D



 

Nhan nghe ca coâng uy

hoàn lôøi möøng hoå chaúng

nhöôøng

 toâi nôi Danh vui daân

 toâi

toâi maø Danh ngöôi thieáu

Haõy neám C

G

 

bao.

khoâng Ñöùc Thaùnh bieát thaùnh

 

 

D

G

G

chaúng haùt Thaùnh beõ thoán

G

ngôùt. Chuùa. Chuùa. maáy! hôõi! G

 ngöøng. möøng. Ngöôøi. baøng. gì.

haynemthu-nk  

1. Haùt cho   bao.     uy Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh mieäng 4. Ngöôùc vui  khoâng Chuùa Chuùa Chuùa döông caùc baïn ca chaúng chaún...

haynemthu-nk  

1. Haùt cho   bao.     uy Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh mieäng 4. Ngöôùc vui  khoâng Chuùa Chuùa Chuùa döông caùc baïn ca chaúng chaún...