Page 1

Haõy Haùt Leân Haûi Nguyeãn

Tv. 95 C

   

    

 

leân leân leân

haùt haùt haùt

1. Haõy 2. Haõy 3. Haõy Am

cöùu ôn muoân thuù trong chính

truyeàn möøng trò

G7

 

ñoä vaät tröïc

cuûa muoân coâng

C

     



 

ca trôøi ngöï

Chuùa baøi khôi vaø Chuùa vöøa C

môùi. xanh. tôùi.

Haõy Haõy Chuùa



loan reo cai

G

 

 



Naøo toaøn theå traàn vì Ngöôøi tôùi traàn Taïo vaät haõy möøng

 

Em

    

Ngöôøi. loaøi, bình.

E7

Am

G

  



möøng bieån möøng

G

 

   

F

gian gian vui

haõy thoáng caây C

töôøng thuaät nhöõng kyø coâng, möøng uy danh Thieân Chuùa ñi hôõi muoân ngaøn daân. trò daïy doã ngaøn daân, baèng tình yeâu thöông thieát tha chuùng nhaân thaønh taâm. röøng naøo haõy hoø reo, möøng Con Thieân Chuùa giaùng sinh cöùu ñoä traàn gian. C7

  

   ÑK: Hoâm

  

ÑK: Hoâm Am

   Ngöôøi

 

Ngöôøi

nay

Ñaáng

nay

Ñaáng





laø

Ñöùc

Ki

laø

Ñöùc

Ki





F

 

Dm



Cöùu

Theá



Cöùu F

-

-

Theá





ñaõ

giaùng

sinh

cho

ñaõ

haï

sinh

cho

ñoaøn

ta.



toâ

(Ñöùc

Ki

toâ,

Ñöùc

  



Am

-

 Ki

E

 

chuùng

ta.

G7



 

toâ)

Chuùa

chuùng

ta.

 

chuùng

ta.

 

   -

Bm7(b5)

toâ

Chuùa

C

 

hayhatlen-tv95  

nay nay xanh. 3. Haõy loan muoân coâng trong gian gian uy reo gian. muoân muoân sinh Ngöôøi laø Ñöùc   vui reo, chính tha Chuùa Chuùa Chuù...

hayhatlen-tv95  

nay nay xanh. 3. Haõy loan muoân coâng trong gian gian uy reo gian. muoân muoân sinh Ngöôøi laø Ñöùc   vui reo, chính tha Chuùa Chuùa Chuù...

Advertisement