Page 1

Haõy Haùt Leân Lm. Kim Long

Tv. 97

    Ñk: Haõy Dm

  

môùi. Am

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vì Haèng Caûm Tuø Moïi Traàn

Ngöôøi ñaõ thaønh tín taï Chuùa vaø ruùc caàm thuù hoaøn seõ

leân

Gia - veâ,

haõy

haùt

leân

moät

C

   

möøng Gia - veâ,

Dm

hôõi

taùc muoân nhaân lieân treân xum

nhaân Bb

veâ veâ hoâ veâ veâ veâ

-

Dm





Gm

leân möøng Gia ta laø Gia vang lôøi tung leân möøng Gia leân möøng Gia nhan cuûa Gia

 

 



 

  

F

möøng

   

haùt Haõy cöùu Ñaáng Khaép choán tieáng Caát tieáng Caát Tröôùc thaùnh

leân Gm

Haõy haùt

C

  

haùt

  

Am7

 

Gm

    

loaïi khaép

thaønh bieát bao ñôøi caùnh tay hieàn thaùng naêm aâm vôùi hoài röøng caù tung ca vaày haùt

moät baøi uy quyeàn vang aàm cung ñaøn muoân loaøi khi Ngöôøi

laø muoân nhìn keøn nôi trong

F

 ñôøi.

 môùi. saùnh. saám. haùt. giôùi. ñeán.

ca khoân nhö caâu theá ngöï C

  

nhieâu ban thöông thanh taêng vang

treân

ca

F

Gm

baøi

F

kyø coâng. hoàng aân. ñoaøn con. ñoàng vang. ñaïi döông. nieàm vui.

hayhatlen  

muoân 6. Tröôùc thaùnh 5. Caát 4. Caát Caûm   Haèng quyeàn  khi tay 2. Ñaáng Chuùa leân ta ca ca ca döông. vui. naêm nieàm nhìn nhö caâu...

hayhatlen  

muoân 6. Tröôùc thaùnh 5. Caát 4. Caát Caûm   Haèng quyeàn  khi tay 2. Ñaáng Chuùa leân ta ca ca ca döông. vui. naêm nieàm nhìn nhö caâu...