Page 1

Haõy Ñeán Tung Hoâ Chuùa q = 120

Ðinh Công HuÏnh Trích Tv. 94

Phaán khôûi

  

  

f

ÑK:

Haõy

ñeán





Nuùi

Ñaù

    D

 



Ngöôøi

laø

     

G

mf

mf

Tung

Nhan



1.

haùt

Dm

 

Ngöôøi

laø

Nuùi

caû.

   G

mf

 tay,

Laø

ñaïi

vöông,

f

f

 Bôûi

f

 

troåi

bao

vöïc

saâu

loøng

ta.

C

 

E7/g#

G

mf

taï.

2.



G

  

ñaøn.

 

2.

ta reo



Cuøng

hoâ

 

-

ia

  

C

 

G

   G



Em

Al - leâ - lu

F

ñaây

Tung

  

C

f

mf

Chuùa.

 

 F

möøng

Ñaù ñoä trì

caûm

cung

lôøi

ta.

ñeán

hoø

 

Haõy



G



D7

reo



daâng

f

F



trì

1.

ia.

 

 

ñoä

C

 

ta

Am

hoâ

Dm

ñaây

 

-

   



C

Al - leâ - lu E7



C

24.7.2001

hoø

möøng

C

 f

Vaøo

 

tröôùc Thaùnh

tung

Chuùa.

hoâ

theo ñieäu

 

E7

Am

Ñöùc

Chuùa,

laø

Chuùa

Trôøi

cao





F

 

vöôït

chö

thaàn.

Am



ñaát.

mf

 mf

 

Naém

 

trong





G

Giöõ

chuû

quyeàn,

D7

 

Ab


G7

  muoân Am

  phuïc.

nuùi

thaønh

laø

cuûa



cuõng

thuoäc

veà

Ngöôøi.

mp

 Quyø

tröôùc

toân

F

 Haõy

Am

nhan



Chuùa

G

ñòa

 

vaøo



döông

 

Luïc

Ñaïi

 mf

Chuùa.

f

E7

 



F

 



3.

C

 

cao.

C

E7/B

3.

  

vuùt

  C

ngoïn



Am

naén

 

taïo

C

Chuùa

do

tay

Ngöôøi

nhaøo

G

    ta

cuùi

ñaõ

D7

ñaây

   mình

G

laø

Ñaáng

döïng

phuû C

 

mf

neân

 

ta.

haydentunghoChua  

chö thaàn. daâng lôøi       Nhan 2. Bôûi f loøng ñaát. hoâ Ngöôøi Ñaù ñoä möøng Chuùa. ÑK: Haõy vöïc saâu ñaïi vöông, troåi f mf q = 1...