Page 1

Haõy Ñeán Reo Möøng Lm. Kim Long

Tv. 94 G

    

Em7

 

  

D7

  

 

 

treân caùc vò chieâm baùi thaàn

Em

tay, ta,

ngaøn vaø

ñænh ta

döông chính nay chôù

neân. lieân.

F#m

Bm7



 

Ngöôøi coøn

taùc cöùng

Moïi vöïc Vì Ngöôøi

cao Ngöôøi ñaây thuoäc

G

troïng, thôø,

D

thaàn. Ngöôøi.



  

cao toân

Am

Bm

thaùnh nhan

haèng ñoaøn

kieåm daân

thaønh, loøng,

   vöôït quì

  

saâu Ngöôøi thöïc laø

naém trong Chuùa chaên

G

F#m

soaùt. Chuùa.

Am

Em7

 

Ngöôøi theo tieáng ñaøn

 

cöùu thoaùt

 Em

Ñaáng

D7

taï, tung hoâ

laø Thöôïng Ñeá vaøo phuïc xuoáng

1. Chuùa 2. Haõy

D

lôøi caûm

Am7

khen

B7

ca.

Am

Vaøo tieàn Nhan vôùi

G

Trôøi, cuøng ngôïi

        

  

ta.

G

   

 

Ñk: Haõy ñeán ñaây reo möøng Chuùa D

Am

Kìa Naøo

ñaïi hoâm

D7

 

kìa haõy



traùi chuù

ñaát yù

tay nghe

 

Ngöôøi lôøi

nhoài Ngöôøi

haydenreomung-kl  

Thöôïng xuoáng vöïc thöïc Moïi Ngöôøi Ngöôøi ñoaøn 1. Chuùa 2. Haõy vaøo caùc thaàn traùi chuù yù   taùc thaønh, loøng, thaùnh nhan Ngöôø...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you