Page 1

Haõy Ca Khen Chuùa Lm. Kim Long

Tv. 150

     1. Haõy 2. Haõy 3. Haõy

C

Ngöôøi Ngöôøi Ngöôøi Em



ngai muoân vinh

treân cuøng nhaïc D

    quyeàn nhòp hôõi G



saùng. haùt.

Chuùa trong Chuùa theo Chuùa theo

ca khen ca khen ca khen Dm





baùu tieáng thaéng G

  

quyeàn caàm hoøa

   

 

    

uy. ca. vang.

ca ca

   

Haõy Haõy Haõy

G



Haõy ca khen Haõy ca khen Haõy ca khen

ca ca ca

C



 

khen khen khen

Chuùa Chuùa Chuùa

C

  

 

 

 

ca khen Ngöôøi vì uy danh Ngöôøi cao ca khen Ngöôøi hoøa vang cung ñaøn tieáng ca khen Ngöôøi ngaøn ...

Haõy Haõy Haõy

 



G7

    

G7



G

Am

C

thaùnh cung dieäu huyeàn. tieáng tô cung keøn. tieáng chieâng khaûi hoaøn.

D7

 

pheùp khoân löôøng. troáng vang reàn. khaép nhaân traàn.

Haõy Haõy

    

   

Am

  

F

C

 

 

naêm

danh

G7

C

 

 

 

Ngöôøi

hieån

vinh.

khen ... khen ...

  

haycakhenChua  
haycakhenChua  

theo theo vinh trong ngai uy   khen ... khen ... muoân       quyeàn uy. Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa huyeàn. ca ca ca ca ca...

Advertisement