Page 1

Haùt Leân Möøng Chuùa Lm. Kim Long

Tv. 97 F

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

Haõy Chính Khaép Haõy Caát Tröôùc

haùt caùnh choán xöôùng tieáng Thaùnh

Am

leân tay nay ca leân Nhan

möøng thaàn nhìn daïo bieån naøo

Chuùa thaùnh ngaém phím lôùn haõy

Dm

 

 

leân ôn thöông loa tay leân Dm

F

G

 

ca giaûi trung thoåi khe theá

môùi, thoaùt, tín, lôùn, suoái, giôùi,

vì bieåu traàn phuïng vaø vaø

moät baøi ñoä trì ngaøn ñôøi keøn ñoàng laïch nguoàn ñieàu haønh

 

 

G





neân daân reo nhan reo luoân

bao coâng chan Thieân vôùi minh

laø bình hoøa Hoaøng vaïn trò

kyø tuyeät nieàm hieån vaät bình

  treân cuûa ôn tô soâng ca

trôøi, Ngaøi, Ngaøi: ñaøn, daøi, möøng,

coâng. luaân. vui. vinh. ñi an.

haõy phaùt Chuùa ruùc haõy Chuùa

haùt xuaát meán tieáng voã tieán

C



Am

Ngaøi loä hoaøn möøng ñoài vaïn

ñaõ tröôùc haõy tröôùc nuùi quoác

taïo ngaøn hoø thaàn hoø Ngaøi

C

 

 

 

hatlenmungChua  

meán nhìn hoaøn möøng möøng Ngaøi ngaøn ngaøn haønh Ngaøi thaùnh Ngaøi: möøng, quoác choán Ngaøi, 6. Tröôùc leân tay caùnh   soâng moät ti...