Page 1

Haùt Leân Ca Tuïng Lm. Kim Long

Tv. 97 F

Dm

    

 

Ñk: Haùt

leân ca

Dm

  Vì

Am

 

leân ñi uy linh hoan ca

cung tô nôi nôi coâng minh

Trôøi,

haùt

ñòa khaûi nhaûy

  

nhieâu

tieáng ngaém xeùt

caàu, hoøa hoaøn, Ngöôøi möøng, bieån



nhaïc, nhìn, xöû,

   

leân baøi

  tröôùc ñöùc caùc

 

ca

môùi.

  

 

F



bao

Dm

 

 kyø

( laø )

Dm

A7

 

F

C

 

laøm

khaép ñaõ nuùi

Chuùa



ñaõ

 

tuïng Gm

   Chuùa

  

Bb

ñieäu giaûi ñaøn

nhan coâng daân

coâng.

 



C

 Chuùa chính nöôùc

  töø tuyeät traàn

F

  

daân. daân. Nhan.

haùt hôõi muoân chö thoaùt heát haùt tröôùc Thieân

Bb



1. Ca 2. Vua 3. Soâng

Theo Cho Vua

F

 nhaân. luaân. gian.



hatlencatung  

hoan Chuùa Trôøi, nhan cung ca tuïng Ñk: Haùt leân ( laø ) kyø uy gian. muoân chính linh ca Thieân   nhaûy chö nhìn, khaép möøng, hoaøn, c...