Page 1

Haïnh Phuùc Hoân Nhaân Hoàng Traàn - Phaïm Ñình Ñaøi

Tv. 128

     

Nhaïc daïo ...mf

    f

C

Em

naøo,

        

naøo theo ñöôøng loái

Am

Ngöôøi baïn

     

seõ

haïnh

       

G6

 

      

sôï

C

Thieân Chuùa

    

Dm

trong gia thaát noäi

     Am

khoùm

E7



Am

cung nhaø

baïn.

Dm

ngöôøi bieát toân

baïn

theâ

sôï

   

D7

heát

moïi

C

thieân

nhöõng

   

Chuùa.

Nguyeän

G

     ñôøi

thu

vaïn

     

Baïn

f

ai

toân

nho

ñaày hoa

G

Am

traùi,

C

        

baïn nhö nhöõng

ñaïi.

sôï laø toân

baïn

C

Dm

   

nhö caây

C

    

G

     

Con caùi

mf ngaøy trong

f phuùc

  

  

  

           



D7

mf

G

thay

f OÂ - liu chung quanh baøn aên cuûa

       

G

 

G

Am

f 2. Hieàn

 

naøo toân sôï Thieân Chuùa.

F

   

Chuùa. Trôøi.

baïn

C

G

   

   

C7

mp mf ÑK: Phuùc (laø) phuùc ( i ) thay (laø) phuùc ( i )

mf

     G7

Am

  

baïn

G

 

G

f

thay nhöõng F

  

Am

    

1. Phuùc

    

C

choài

non cuûa

     

E7

f baïn. 3. Ñoù ( i ) F

    xin Em

  

soáng ( i )

Am

laø phuùc

 

E7

loäc daønh cho

  

Chuùa chuùc phuùc cho G

    traàn

C

gian.

hanhphuchonnhan  

xin Chuùa               traàn gian. 1. Phuùc thay     haïnh phuùc f  liu f   noäi cung (i) thay  caây nho (i) thay mp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you