Page 1

Haïnh Phuùc

Ai Kính Sôï Chuùa q = 60 Tâm tình

16.5.2007

         Am

mf 1. Haïnh phuùc seõ 2. Ñôøi 3. Ngöôøi seõ

F

  

ñöôøng loái quang hieàn theâ nhö traøn phuùc cho C

 

khoù nhöõng thaáy

seõ môn oâi

     

 

minh chính traùi caây kính ai

   Thaày ôû

   

Esus4

  

  

traùi".

mf

Al

le

- lu

 

    E

em.

E7

-



ia!

 

Am

-

Ai

ia!

Ngöôøi. caønh. Ngöôøi.

mp

AÊn ôû Xuùm xít Chuùa seõ

f

 

theo beân ñoå

 

 

baïn baïn ñôøi



ñaõ nôi nôi

C

phuùc

      mp

kính sôï

laøm baøn Nhaø

ra aên Ngöôøi

 



cho

Em7

ngöôøi

f Cuûa coâng gian Baày con nhö Nguyeän ñöôïc nhìn



ÑK: Haïnh

  

Am

-

ff

phuùc cho nhöõng

E

tay beân cuoäc



Am

- mf lu

laïi trong anh

Am

D

vinh. xanh. thay.

mf Chuùa. Haïnh

Al - le -lu - ia! Al - le

 

ñoâi quít caû

phuùc thaém phuùc

E

Am

              

  

mf vôùi quaán suoát

E      

ngöôøi kính sôï Caâu Xöôùng: Am

cuûa treân Danh

tröïc ngoït sôï

  

höôûng môûn haïnh

F

   

G

ngaøy qua OÂ - liu phoàn vinh

thaùng nhaùnh nhöõng



 

A7

Am

    

C

     

Am

E7

 

f

Em

naøo kính sôï Thieân Chuùa. cöôøi beân ngöôøi naêm thaùng. loäc cho keû toân kính.

thay baïn vang tieáng ban phuùc

D

Em7

Ðinh Công HuÏnh

Tv 128: 1-5

nhöõng Am

 

 D.C.

Chuùa.

          C

F

G

mf Chuùa phaùn: "Haõy ôû laïi trong Thaày nhö

Am

    ôû

trong

G

 

mp Thaày thì sinh

Em7

   nhieàu

hoa

hanhphucaikinhsoChua  

hoa xanh. trong Thaày Nguyeän cho con vinh thay trong trong gian     Xuùm vinh. thay.    sôï Chuùa. Ai sôï Chuùa. Caâu Xöôùng: tay ch...