Page 1

Gia Nghieäp Ñôøi Con Lm. Thaùi Nguyeân

( Caûm höùng Tv. 118 )

 

Ñk: Thaùnh

Am

Ngaøi

yeâu cho con

con con yeâu yeâu

 

ñi laâu tha sinh

   Vì tình Ngaøi laø Ñôøi hoàng loøng Vaø

thöông nôi aân con

C

  nan xinh yeáu Chuùa

Bm(b5)

  

thì ñôøi ñeå loøng duø coøn traøn nieàm

mong.

con luoân bao vui

qua luoân ôn vôùi

3

      

mô con thô

ngaøn ñöôïc Ngaøi maïng

gian töôi chan soáng

Chuùa luoân chuùng con bao bieát giao öôùc

G

tìm laø nieàm

tin cho con

     

C

   

 3

Bm(b5)

  

F

daãu muoân soáng thanh Chuùa ñoaùi maõi thuoäc

Em

 

vui böôùc trong bình an giöõa vang khuùc ca hoàng aân caát laàm lôõ trong ñôøi con Chuùa con haùt vang baøi ca chính

E7

chi. hôõi! daâng. Chuùa.

G

     traøn mình tình theà

Ngaøi xin dìu caàu nhö ñôøi taï trong tình Ngaøi do tình

khoå coù Chuùa beân con sôï maàu giöõa nhöõng thöông ñau Ngaøi möa gioù hoøa nhö sa traøn taùc naøy chính Chuùa taïo cho

ñoå aån la nguyeän

Laø tình

Am

C

 

con.

daïy con ñöôøng neûo ngaøy con haèng khaån daâng Chuùa lôøi caûm con laø ñôøi cuûa

1. Xin 2. Ñeâm 3. Xin 4. Ñaây

  

      

ñi

    

ñôøi

Am

  

G

  

 

G

Dm

Am

chôø

   töøng böôùc haèng baáy haèng thieát Ngaøi phaùt

nghieäp

gia

Am

      

Dm

laø

aáp laø öôùc

Em7

luoân vöõng loøng

Dm

E7

  

   

      F

C

ngaøn bình nhìn veà

ñieàu ñôøi ñôøi moät Am

nhöõng bao laàm böôùc trong tình vaãn moät loøng Chuùa gia nghieäp

than. thaân. son. con.

gian ñeïp heøn mình

gianghiepdoicon  

mình mình nguyeän con. con. do than. sinh son. maïng an 4. Ñaây vui vui xin vöõng loøng chính chính 3 3 tha gia Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuù...