Page 1

Ñöôïc Caát Gaùnh Toäi Lm. Kim Long

Tv. 32 Dm

   

   

Ñk: Phuùc cho Gm

C

 

Gm

ai

nheï gaùnh toäi,

ai

trí

khoâng ñaûo

Bb

  ngaøy tình trieàu phuø

 ngôi, nhaân, naêng, xem,

maø

khoâng qui

loãi,

Chuùa

A

C

F

A7

töøng chaúng cuøng cuøng

reân che xoâ ñöa

xieát. daáu. laáp. böôùc.

tim troâng toâi ban

toâi mong reo muoân

 

laáp veát

tieàn

C

   vaø taâm Gm

Dm

Chuùa Tay ñeán Toâi Nöông naùu Chuùa Xin

ñeø cuøng baøn haèng

Am

 

toâi tieâu laàn hao, vì ngaøy 1. Xöông coát chaân thaønh thaân thöa, töøng toäi ñaõ 2. Toâi taâm hoàn ñau thöông, ngaøn ngoïn 3. Trong luùc hoä 4. Xin Chuùa soi ñöôøng quang minh, vaø

ñieân.

C

F

   

ñöôïc che

Gm

  

Phuùc cho

Dm7

  

F

Dm



ñöôïc caát

khieân.

C

nhö ôn vang ôn

naëng Thieân tay ñöa

tróu Chuùa Chuùa maét

naøo töø quyeàn nhìn

Dm

ñoàng Ngöôøi baøi chôû

khoâ thöông ca che

döôùi mieãn chieán höôùng

naéng. xaù. thaéng. daãn.

duoccatganhtoi  

Nöông reo muoân tim veát tieàn quyeàn tay khoâng ñaûo ñieân. Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa vaø taâm thöông ca chaúng Thieân thöông, nhö ñau...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you