Page 1

Duø Ñaát Chuyeån Rung Lm. Kim Long

Tv. 45 G7

   Ñk: Duø F

C

 

traùi

ñaát

chuyeån

D

  

G7

Soùng nöôùc coù theùt Am



Trôøi, Dm

  

khi

G

khoâng

con

chính tieáp caùc chaám

söùc cöùu nöôùc döùt



saàu, gì, Ngaøi, taønh,

haõi

maïnh haèng cuøng cuoäc

1. 2. 3. 4.

    

cuûa chôû chuyeån chieán

Chuùa Chuùa Daãu Khaép

Ngaøi vì vaø coøn

C

 

  döông.

E7

  

 

xuyeán. Nöông thaân beân F

Söùc

Am

   

maïnh Ngaøi

Chuùa

   

E7



giaûi

cöùu, moãi Dm

laø ñaïo vaïn moïi

nôi binh daân nôi

A7

con. che. rung. tranh.

Khi Con Khi Cung

con ñaâu nghe teân

 



nhôø, Ñình, hoø, traàn,

nöông Thieân reo treân

Am

G7

 

D



G

nguy.

sa vaøo ñaïi

Am

 

G

       

G

   

gì.

Em

nöông ñoài xao

C

hieåm

Dm

kinh



gaëp

laéc

  

con



nuùi

D7

 

 

rung,

 

gaàm, duø

  G

 

C

  

  

 

Dm

laø haèng duø Ngaøi

phaûi phaûi thoaûng beû

khoå sôï tieáng tan

C

luoân ñaây tan khieân

cöùu Chuùa vôõ thuaãn

 nguy neân caû quaêng

hoä thaønh ñòa löûa

phuø. trì. caàu. hoàng.

dudatchuyenrung  
dudatchuyenrung  

rung.        ñaïi döông. Nöông che. con.     ñoài xao tranh. thaân beân maïnh chaám khi chính quaêng tan tan Chuùa nöông Chuùa xu...