Page 1

Ñoâi Caùnh Chim Baèng Lm. Kim Long

Tv. 54 Dm

   

Ñk: Bao ñeâm C

F



ngaøy

hoàn

con

öôùc:

F

 

     

baèng, vöôït

heát boùng toái giaù

    F

   







nôi

xa

xoâi

coâ

1. Con voäi 2. Con thôø 3. Treân mình C



Möu Bao Thaân

gian nhieâu con

C7



vaõ thaãn boùng

 

vaéng,

khieán tôùi tróu

chuùng aùp ñeán

aùc tieáng nhöõng

phaûi ñaûo phaûi



caùnh chim C

  

tìm Toân Nhan Chuùa Trôøi, veà

C

F

 

 

 



haàu

neùp

boùng

Ñaáng

Toaøn

  

  

 

Naêng.

Bb

Gm

  

naùu, haàu traùnh baõo toá phuõ phaøng. trí boái roái haõi huøng. Chuùa, thaàn tôùi heùo haùt traùi tim. xuoáng, sôï F

 

quaân quaân rôïn

thuø thuø ruøng

Ngaøi gaàm raày

ñoâi

 

tìm nôi aån saàu oâi laïy thaàn ñang aäp

cho

F7

 

Gm

   

 

baêng. Bay ñi

 

ñi u töû

con

D

Gm



Gm7

   

Ai

Dm

C

 

 

Gm

Bb

  ñaû vang phuû

qui khoân buoâng

haøng. ngöøng. chìm.

vaø doàn naëng

phaù, maõi, kín,

F

 

doicanhchimbang  
doicanhchimbang  

vang phuû Möu mô öôùc: boùng Ñaáng haøng. ngöøng. chìm. con khieán tôùi tróu gian giaù baêng.    ñang vöôït heát Chuùa Trôøi, tim. ñoâi c...