Page 1

Cöûa Ôi Lm. Kim Long

Tv. 23 Am

    

    Ñk: Cöûa C

E

    nöõa,

 hôõi

ôi Am



haõy Dm

E



cöûa ngaøn

      

mi,

ñeå

mi,

cöûa

Em

Am

    Chuùa Chuùa

 

thu.

Cöûa E



Am

hôõi

cuûa

     qua,

Nhöng

Vua

vinh

duõng löïc cô binh

 

quang

E

Am

G

  

    

uy thieân

quyeàn, ñình,

laø laø

Vua Vua

haõy

 



mình leân

   

ôi

C

Vua vinh quang ngöï



vöôn

Am

  

ngaång

moân

E

Am

   

G

ôi

    



G

  

moân

 

    

   

ngaång

G

muoân

F

E

 

laø

ai?

 

F



uy huøng muoân ñôøi

 ñôøi.

 1. Laø 2. Laø

Dm

E

 

  

giao vinh

chieán. thaéng.



cuaoi  

1. Laø 2. Laø uy   muoân muoân               mi, Chuùa Chuùa quyeàn, thu. moân huøng ngaøn thaéng.   chieán. thieân Am Am...

cuaoi  

1. Laø 2. Laø uy   muoân muoân               mi, Chuùa Chuùa quyeàn, thu. moân huøng ngaøn thaéng.   chieán. thieân Am Am...