Page 1

Cöûa Kia Ngöôùc Ñaàu Baûn dòch: Traàn Ñöùc Huaân Nhaïc: Lm. Kim Long

Tv. 23

     Ñk: Cöûa

kia

F

toân vinh

thaùnh.

    



caùnh

ñoùn

   G

ai?

 

chaøo

quoác

  

Chuùa maïnh Em

 

G

ra

ngöôùc

   

G



Am

vöông

 

chaøo

quoác

F

cao vinh



hieån

vöông

 

Am

  

E

 

 

C

E

 

xöa tung

Am

  

haùch.





G

muoân



Am

E7sus4

Thaønh Cöûa kia ngöôùc ñaàu

   

  

 

  

G

Esus4

ñoùn

 

E7

ai? Trong moïi Chuùa maïnh quyeàn oai

Em

tay.

Quoác vöông laø



Dm



ñaïo binh, quoác vöông hieån

E



vinh.

oai Am

   Thaønh

Cöûa kia

caùnh

 

 

Chuùa quyeàn

tung

E

 

anh huøng

E7

xöa

 

Quoác vöông laø



 



C

  

F

  



C

Am

 

hieån

chieán

Thaønh ñaàu

E

Am

cuoäc

  

ngöôùc

       G

Am

ñaàu

C

 

xöa

tung

caùnh

 ñoùn

 

 

chaøo

quoác

E7



Am

vöông


G

 

C



thieân

C

    

1. Ñòa caàu vaïn 2. Ai ñaâu laø

ñình.

G

Theá Chính

giôùi nhöõng

muoân ai

Am

 

Am



 

cao vinh

 

Em

ñaát treân höôùng theo

 

bieån lôïi

khôi, danh,

 

vaät ñeàu thuoäc veà ngöôøi ñöôïc leân nuùi F

Em

 Chuùa. thaùnh?

daân luoân

ôû giöõ

trong tay

tay tinh

Ngaøi, saïch,

Ngaøi loøng

laäp chaúng

E

 

Dm

Am

F

vaø ñaët chaúng theà

neàn treân nguyeàn chi

 

trieàu giaû

soùng. doái.

cuakianguocdau  

    Trong moïi quoác vöông vinh hieån quoác vöông quyeàn oai Chuùa maïnh laø ai? quoác vöông anh Quoác vöông cao Quoác vöông Cöûa kia tu...