Page 1

Con Xin Phoù Thaùc Tv. 30

      

Ñk: Laïy

Bb

Cm

 Cha!

Ab



 

G

 

phoù

thaùc

linh

hoàn

trong tay

3

Con xin

Eb

G

Cm

              3

Cha! Con xin phoù thaùc linh

    

G

Cm

Chuùa laø Ñaáng tín trung. Laïy Bb

     

    3

Fm



  

Ab

 

hoàn trong tay Ngaøi. Vì

             3

Fm

Lm. Thaønh Taâm

G7

Laïy

   

Gm

Chuùa ñaõ cöùu chuoäc con. Laïy

     

Ab

      

G

Cm

     

Cha.

 

3

Cha! Con xin phoù thaùc linh

Eb

   

   

Cm

hoàn trong tay Cha.

Eb

Ab

     

1. Beân Ngöôøi con aån naùu an taâm chaúng lo aâu. Tin raèng trong tay Chuùa con thaân coâ theá ai 2. Con thaønh bia cheá dieãu ñòch thuø haû heâ treâu. Ñoïa ñaày 3. Nhö ngöôøi mang aùn cheát baïn beø laùnh ra xa. Xin Ngöôøi thöông giaûi phaù aâm Fm

      

G

Cm

      3

Fm

3

Bb

  

 

 

Eb

     

ñaâu phaûi sôï chi? Laïy Chuùa! Xin cöùu thoaùt con vì Chuùa coâng chính thuûy chung. Laïy ai cuõng ngöôøi cheâ. Duø theá con vaãn troâng caäy vì Chuùa Thieân Chuùa cuûa con. Laïy tôù Chuùa ñaây. Naøy möu keû thuø con. Laïy Chuùa! Xin toû nhan Ngöôøi nhìn ñeán toâi

     

Cm

Cha! Cha! ai







Con Con luoân

xin xin tin

phoù phoù kính

3

 

Ab

thaùc thaùc Chuùa

 

linh linh haõy

 G

hoàn hoàn möøng

trong trong vui

tay tay hieân

NB: Baøi naøy ñaëc bieät duøng laøm Ñaùp Ca sau Baøi ñoïc 1 ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh.

   C

Cha. Cha. ngang.

conxinphothac-tt  

3. Nhö ngöôøi con. con. con. trung. chi? an   vui xin xin tay tay tay chính Chuùa! Chuùa! bia Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you