Page 1

Con Vöôn Hoàn Leân Pm. Cao Huy Hoaøng

Tv. 24

     

ÑK: Con vöôn hoàn



C

Dm

F

  

con leân tôùi

Bb

  

1. Con troâng caäy nôùi Chuùa, Chuùa 2. Chuùa chính laø chaân lyù Chuùa 3. Chuùa chính nguoàn yeâu meán Chuùa



F

Dm

nhuïc giöõa cuoäc laønh giöõa cuoäc cuøng nhöõng meâ A7

ôi! ôi! ôi!

hoaøi. haøn. haø.



  

ñôøi ñaày muoân baãy ñôøi ñaày muoân doái ñôøi toäi con baát

  

ôi, Chuùa ôi, Chuùa ôi, Chuùa



 

Dm

   

Dm

C

Löôõi Chuùa Chuùa

Am

 Chuùa. A7

  

Con vöôn hoàn Dm

   ôi, Chuùa ôi, Chuùa ôi, Chuùa F

 giaêng. gian. trung.

D7

 

  

  

ôi! ôi! ôi! Dm

Am

Dm

con

tôùi

Chuùa. (Ngaøi)

   Bb

 

C

    

Xin ñöøng ñeå con oâ Xin dìu böôùc con ngaøy Suoái nguoàn thöù tha voâ

C

Bb

  

Con tin töôûng nôi Chuùa, Chuùa soáng Chuùa Chuùa chính laø leõ Chuùa nhaân töø chan chöùa Chuùa Gm

 

F

   

A7

con vang ngaøn lôøi hoan ca vì Chuùa meán thöông con laø hy voïng ñôøi nhaân gian laø chính beán queâ yeân cho taâm hoàn con hoan ca loøng Chuùa thöù tha haûi

convuonhonlen-chh  

nguoàn nguoàn chính chính chính tha tha Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa Chuù...