Page 1

Con Sôï Gì Thô: Xuaân Ly Baêng Nhaïc: Lm. Kim Long

Tv. 22 Am

      1. Xin G

   

 

daãn

Coû

D7

   

 

thaønh

baát

Em

 



 

    töû

yeâu

Cm

  

 

löïc.

Am

 

thuø tuûi nhuïc Ngaøi

Ngaøi



daâng

leân,

trong

ôû



 



D

haøm

thuù

döõ.

Con sôï gì, con sôï D7

   

phaù

G

 

ñoå

 

3

 

ôi cheùn con ñaày



D7



  

non. G

    

ñoå thôm lan

 

nuùi

D7

 

     

con.



con, con

G

 

vôùi

 

 3

Gaäy tröôïng Ngaøi

laø muïc

Ngaøi nuoâi

Bm

3

laønh,

 

 

3

con, daàu thôm Ngaøi Am

C

tay Ngaøi laø duõng

ngöôøi muïc

3

   

con

Am

Am

Ñk: Boùng toái

Con sôï gì, con sôï



3

töû.

  

Em



               

3

 D7

thôm ngon vaø doøng nöôùc trong

 

D

3

xanh, hôõi ngöôøi yeâu

  

G

D

coû

B7

Gm

  

con vaøo ñoàng

   

töû.

trôû

C

2. Hôõi

   

nuùi ñoài.

Quaân G

röôïu saùng ngôøi

trong

tay.

consogi  

trong tay. Coû thôm ngon con sôï gì trong haøm thuù thôm lan   Ngaøi nuoâi con, yeâu con, Ñk: Boùng toái daâng Ngaøi ôi baát töû. tay Ngaø...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you