Page 1

Con Seõ Ca Ngôïi

Lm. Phöông Anh

Tv. 88

        

D

D

 

   

ca

E7

ngôïi

ñeán

muoân

muoân

thôøi mieäng con loan theà cuøng nghóa boäc töïa vaø chính laø

phaùn tình Ta ñaõ phaùn raèng: Mieâu dueä aùi Ngöôøi seõ ñaày

   Bm

trôøi ngöôøi trì

ñôøi.

Ngöôøi Ta lôøi

ñaõ ñaõ giao

F#m

   



ngôïi con

seõ

ca

seõ

ca

1. Con 2. Ta 3. Ngöôi

A

 

ca giao thöa

seõ öôùc seõ

Ngöôøi choïn loaøi



ñeán muoân giöõa muoân Ñaáng an

truyeàn laø nguoàn C#7/g#



thieát thieát öôùc

ngôi. vít. con. F#m

ban ñöùng vöõng ngaøn ngöôi ñöùng vöõng ngaøn dö maõi maõi chaúng

 

tình Cha chaúng nhaø Ña maïch cöùu ñoä

laäp laäp naøy

loøng töø thaät

trung muoân laâu

Qua bao Ta ñaõ Nôi con

nhieâu ñoan nöông

E7

  

Vì Ngöôøi ñaõ Vaø Ngöôøi ñaõ Vaø loøng suøng

     

naêm. naêm. ngöng.

C#m

   

ñôøi. ngöôøi. baøi. E

C#7

C#m

Bm

ñôøi.

F#m

haùt

 

ngôïi tình thöông cuûa cuøng ngöôøi Ta ñaõ raèng: Laïy Cha muoân

 A 

ca

thöông cuûa

seõ

A7

 

con

A

Bm

E7

tình

 

hoaøi

muoân

seõ



D



Con

haùt

    

seõ

ngôïi

ngôïi

     

A

con

 



con

daøi.

 

ca

Chuùa

naêm canh

 

cuûa

seõ



thöông

F#m

    

E7

Ngaøi suoát

 

A

Con

Ñk: Tình

  

E7

Treân Ngai Ta

coõi baùu ñaõ

E7

A



thaønh. ñôøi. daøi.

maây cuûa duy

consecangoi  

con seõ Cha Ta thöông ca ngôïi Con seõ       ñeán muoân ca ngôïi Ñk: Tình thöông           seõ Mieâu Ta    dö ngöôi ban...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you