Issuu on Google+

Con Seõ Ca Ngôïi Lm. Mi Traàm

Tv. 88

   

D

  

ngôïi

tình

Bm

laø

ñeán

ñôøi

con

    

D

ñôøi haïnh toaøn

F#m

thaønh oâi tình haønh qua hieåm thôø uy löïc

  

Ngaøi raát nguy vaãn Ngaøi ñaùng

F#m

        Ta coøn luoân möøng töø do

tôùi rôõ coõi

ñeán

a)

thieân haân cao

A

tín tieán toân

seõ

ca

ngôïi

ñeán

muoân

ñôøi.

A7

A

A7

thaúm loøng duõng vì chính Ngaøi

  thaønh ñöôïc laø

  

thaønh. haønh. thôø.

D

  

  

phaùn: AÂn nghóa soáng daân Chuùa daân laø chính

Chuùa ñaõ Suoát cuoäc Söùc maïnh G

  

thu loøng hoan vì xanh Ngaøi

thaønh ñöôïc laø

 tín bieát Vua

vöõng Danh thaùnh

A7

rao giaûng Chuùa tín kia mieäng con phuùc nhôø Nhan Thaùnh daãn böôùc tieán nôi Chuùa Ñaáng ñaùng toân ôû daân

D7

muoân D

Em

noï ñôøi 1. Töø tôùi 2. Loøng ngöôøi ngöôøi maõi 3. Löïc huøng cöôøng cuûa

  

  

G

   

    

A7

muoân

D7

 

thöông Chuùa

G

      ñôøi

 

Ñk: Con seõ ca

 

F#m

beàn Ngöôøi thieän

treân cao luoân uy raát coâng

D

tín bieát Vua

vöõng Danh thaùnh

beàn Ngöôøi thieän

treân luoân raát

  cao uy coâng

thaúm. duõng. minh.


consecangoi-mt