Page 1

Con Seõ Ca Ngôïi Lm. Mi Traàm

Tv. 88

   

D

  

ngôïi

tình

Bm

laø

ñeán

ñôøi

con

    

D

ñôøi haïnh toaøn

F#m

thaønh oâi tình haønh qua hieåm thôø uy löïc

  

Ngaøi raát nguy vaãn Ngaøi ñaùng

F#m

        Ta coøn luoân möøng töø do

tôùi rôõ coõi

ñeán

a)

thieân haân cao

A

tín tieán toân

seõ

ca

ngôïi

ñeán

muoân

ñôøi.

A7

A

A7

thaúm loøng duõng vì chính Ngaøi

  thaønh ñöôïc laø

  

thaønh. haønh. thôø.

D

  

  

phaùn: AÂn nghóa soáng daân Chuùa daân laø chính

Chuùa ñaõ Suoát cuoäc Söùc maïnh G

  

thu loøng hoan vì xanh Ngaøi

thaønh ñöôïc laø

 tín bieát Vua

vöõng Danh thaùnh

A7

rao giaûng Chuùa tín kia mieäng con phuùc nhôø Nhan Thaùnh daãn böôùc tieán nôi Chuùa Ñaáng ñaùng toân ôû daân

D7

muoân D

Em

noï ñôøi 1. Töø tôùi 2. Loøng ngöôøi ngöôøi maõi 3. Löïc huøng cöôøng cuûa

  

  

G

   

    

A7

muoân

D7

 

thöông Chuùa

G

      ñôøi

 

Ñk: Con seõ ca

 

F#m

beàn Ngöôøi thieän

treân cao luoân uy raát coâng

D

tín bieát Vua

vöõng Danh thaùnh

beàn Ngöôøi thieän

treân luoân raát

  cao uy coâng

thaúm. duõng. minh.

consecangoi-mt  

con cao cao 1. Töø uy uy do 3. Löïc rao Thaùnh maïnh mieäng nghóa thu chính chính kia Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa hieåm maõi cuûa thaúm huøng du...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you