Page 1

Con Nöông Nhôø Ngaøi q = 65

Ðinh Công HuÏnh

Tv 7: 2-3; 9bc-10; 11-12

10.3.2007

Tâm tình Dm

   

      f

ÑK: Laïy

    

Chuùa! Laø

Bb

 

Am

 



Dm

thöông chôû che veïn naêng tín trung moät khieân thuaãn che chôû

     

Bb

mf con, con C

   

A7

      ñeán

nöông

F

Dm

con, khoûi quaân thuø luøng baét con. nhaân, xin coâng bình xöû xeùt con. con, ñoaùi thöông nhìn ai chính taâm.

F

F

Thieân Chuùa cuûa

    mf

mp thoaùt ñôøi 1. Xin giaûi Chuùa töø 2. Thaân laïy 3. OÂi laïy Ñaáng cöùu ñoä C

      

C

Gm

mf toaøn, ñeå ngaøy nieàm, baûo veä con, ñoå hoàng

Am

  

  

f

Dm

D.C.

nhôø.

Nguyeän Ngaøi Ngaøi quyeàn Ngaøi laø Dm

ñeâm giöõ troïn xaùc con traùnh khoûi aùc aân thaém noàng chöùa

hoàn. nhaân. chan.

Caâu Xöôùng:



                               

Dm

D7

Chuùa phaùn: "Ta laø söï soáng

Gm

Bb

laïi vaø

laø söï

Am

C

Am

Dm

soáng, ai tin Ta seõ khoâng cheát ñôøi ñôøi".

connuongnhoNgai  

   soáng laïi Caâu Xöôùng: quyeàn seõ khoâng xin chính    Chuùa Chuùa nöông Chuùa thöông thöông söï soáng, traùnh thaém nhìn bình nieà...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you