Page 1

Con Muoán Xöng Tuïng Lm. Kim Long

Tv. 58

 

C

 

Ñk: Hoàn

  



C

söông



con

muoán

xöng

tuïng

quyeàn

uy

Thieân





Dm

Em7

thaønh

 

1. Chuùa 2. Luõ 3. Haõy

lan.

    



rao tình

meán

thöông

Ngaøi.



coá:

Cm

 

 

luõy ñoàn kieân

C

 

Am

 



 

G7





   

Ñaáy choán

    Bb

Cho OÂi Khoâng

Chuùa,

Bôûi Ngaøi

Dm

 



veä quyeàn ruû

ñoaùi aùc ñöùng

thöông nhaân leân

mau ñang oâi

cöùu kieám Chuùa

con con cao

con uy thöông

   

 

luùc tai

hoïa traøn

khoûi ñeå caû

ñòch trieät ngaøn

con xoâ tieâu

 con con dung

khoûi laïi dieät

Eb

thoaùt coù thöù

G

  boïn toäi moïi

boïn toan troâng G

thuø. haï. truøng. G

choáng ñaõ ñoaùi

trôû

Cm



ñaõ

G7

con nöông nhôø trong



  

Ab

saùng tinh

G7

Ab

Fm

Cöùu Chuùng Haõy



G

Eb

Baûo Boïn Nguyeän

C



 

Am

con muoán cao

C

Em7

luoân nhau con

ngöôøi raäp phaän

quaáy choáng quaãn

nhieãu. ñoái. böùc.



tay vaây bao

phöôøng chaët phöôøng

khaùt töù aùc

maùu. phía. ñöùc.

Cm

C

ngöôøi tình keû

taøn gì taø

hung. ñaâu. taâm.



conmuonxungtung  
conmuonxungtung  

tình meán bao saùng tinh 1. Chuùa Nguyeän con con con con con kieân coá: cao tai hoïa toan Khoâng uy Chuùng ñang nöông nhôø quyeàn tay Ngaøi...