Page 1

Con Muoán Ca Ngôïi 2 Lm. Kim Long

Tv. 100

C

     Ñk: Con

   C

Chuùa!

 

Con

xin



 

theo ñöôøng

C





 



daâng

lôøi

ca

taùn

tuïng.

ngay

    ôû keû ôû

minh vaø

 C





chính.

Tôùi

khi



naøo

loøng thanh theo theo ñöôøng gian nhaø trong con

moïi haønh vi gian taâm kieâu ngöôøi laø baäc hieàn thaân trong



aùc haõnh xöù

con khinh khoâng khi lo luoân

ñeâm

taâm

nguyeän

G7

C

 

 



 

môùi

ñeán

cuøng

con.

Dm

ngay trong cöûa trong nhaø, toaøn, con khoâng ñeå an bao nhieâu keû ngay laønh,

Laïy

Am

Ngaøy

G

 

Chuùa.

A7

 khieát aùc ñoù

thöông

  

Ngaøi

Em

 

tình

    

    

 

ñöùc coâng

C

1. Con aên 2. Bao nhieâu 3. Con cho

Am

 

G7

 

ngôïi

G7

 

muoán ca

 

Em7

mieät neân naøo con vieäc chung

  traùnh keát vôùi

C

 xa. thaân. con.

  

vaø boïn vaø

 

conmuoncangoi2  

ngay ñöùc coâng minh taùn tuïng. khinh thanh neân traùnh thöông Chuùa. bao cho con con con con theo theo lôøi ca trong trong trong trong gia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you