Page 1

Con Keâu Caàu Chuùa Tv. 4 Am

  

Ñk: Con

  E7

Xin

keâu

caàu





ñoaùi

thöông

con

laàm

than

trong



muoân

ñôøi

coâng

chính

haõy

beán meâ cöùu

trong taêm yeâu thanh ñaâu haïnh

   



toâi - veâ nguy

E

E

 

Haõy laïi Boùng chieàu Chuùa gaàn

xin



 

Am

Chuùa



C

laïy

 

     

chìm tình tìm

Chuùa

G

Dm

khoûi



C

Dm

F

Chuùa

 

leân



Am

Dm

 

  khi con con

B7

E

 

cöùu

con

khoûi beán

meâ.

E

Am

Dm



 

 toâi tin vaãn

E

 caát caäy luoân





laéng

nghe.

B7

E

   

khoán

cheà.

   

E7

 

con

haõy

Am

cöùu

con G

    

  

theá nhaân 1. Sao tin kính 2. Con 3. Ngoaøi Chuùa ra

G



 

theo gian leân xa con löu

ñaây Gia - veâ haèng tö buoâng taâm haèng hoan laïc con, con G

cuøng

 

Coøn meâ Hoàn run Vì tim G



  

      

toái. khieát. phuùc.

 

Am

Am

Lm. Kim Long

 tieáng nôi vöõng

   

E7

traù laùnh luyeán

haõo loãi beân

 

E7

trung tha yeân

tín. thieát. giaác.

C

Am

leân. Ngaøi. beàn.

vöông daâng con Am

huyeàn. laàm. Ngaøi.

 

Ngöôøi nghe Gia Laïy gian Duø

conkeucauChua  
conkeucauChua  

Xin Gia Gia ñoaùi thöông keâu caàu con con con con con con theo trong trong than gian gian Boùng Chuùa con, run beán meâ tim xa      ...