Page 1

CN 2 TN A Tv. 39, 2; 4ab; 7-8a; 8b-9; 10

        

ÑK: Laïy

E

Chuùa!

B

 E

Chuùa!

     

B7

1. Toâi 2. Hy 3. Toâi

   Naøy con

C#m

xin ñeán,

Em

          

B7

  

E

xin

G

ñeán ñeå thöïc

  B

thi YÙ

C

  

heát loøng ñôïi troâng Chuùa, Ngaøi ñaõ nghieâng mình veà beân leã toaøn thieâu hieán Chuùa khoâng maøng vaø chaúng sinh vaø loan truyeàn coâng minh Chuùa ngay tröôùc moïi ngöôøi vaø nôi

Em

      

   B

G

   

B7

Em

 

caàu, naøy mieäng toâi toâi. Vaø ñaõ nghe tieáng toâi haùt khen danh Ngaøi. öng. Naøy toâi xin ñeán vaâng Ngaøi, leà luaät Chuùa khaéc ghi trong loøng. nôi. Thöïc toâi ñaõ chaúng ngaäm mieäng, vaø laïy Chuùa, Chuùa ñaõ bieát roài.

CN2TNA  

maøng 1. Toâi 3. Toâi mieäng xin ghi khoâng mieäng, Chuùa! Chuùa! Chuùa Chuùa Chuùa Chuùa chaúng chaúng Chuùa, Chuùa,    truyeàn Naøy öng...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you